book 933088 960 7203 października br. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podpisał Zarządzenie nr 32 w sprawie wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, którego wdrożenie wynikało z potrzeby standaryzacji dokumentów technicznych w GDDKiA. Przy tej okazji przeprowadzono również aktualizację zapisów technicznych do obowiązujących uregulowań prawnych.

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) - jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych - stanowią podstawę opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wzorcowe WWiORB zostały opracowywane przez właściwe, merytorycznie komórki organizacyjne centrali GDDKiA (Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Departament Zarządzania Siecią Dróg, Departament Technologii Budowy Dróg, Zespół do spraw Środowiska oraz Zespół do spraw Nieruchomości) we współpracy z oddziałami oraz laboratoriami drogowymi GDDKiA.

Tym samym, po wejściu w życie przedmiotowego zarządzenia, GDDKiA dysponuje dokumentacją techniczną uwzględniającą m.in. zmiany rozporządzeń w sprawie:
- warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
- przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Warty podkreślenia jest fakt, że podczas prac nad aktualizacją WWiORB uwzględniono uwagi zgłoszone przez przedstawicieli branży budowlanej oraz środowisko naukowe. Tak przyjęty w GDDKiA tryb opracowywania dokumentów technicznych gwarantuje ujęcie dobrych praktyk wypracowanych podczas realizacji kontraktów drogowych.

W GDDKiA nadal trwają prace nad kolejnymi wzorcowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla najważniejszych asortymentów realizowanych robót, w tym dla robót mostowych.

Opracowane wzorcowe WWiORB, wraz ze zniesieniem sztywnego wymogu określenia technologii wykonania nawierzchni i pozostawieniem tego wyboru branży, pozwoli na jeszcze większą standaryzację wykorzystywanych materiałów, typizację sposobów prowadzenia czy rozliczania wykonanych prac. Podjęte działania ułatwią analizę opisu przedmiotu zamówienia oraz ograniczą rozbieżności w podejściu oddziałów GDDKiA do danych asortymentów robót.

Wzorcowe WWiORB wraz z informacjami o sposobie przekazywania do nich ewentualnych uwag zamieszczono na stronie GDDKiA.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.