Od wielu lat największym wyzwaniem, stojącym przed samorządami terytorialnymi, jest gruntowna modernizacja i rozbudowa sieci dróg. Nadrobienie ogromnych zaniedbań w tym zakresie jest wyzwaniem, od realizacji którego zależy dalszy rozwój społeczny i gospodarczy Polski – podkreślono w stanowisku przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 13 kwietnia br.

Z łącznej, liczącej 378 tys. kilometrów sieci dróg w Polsce, aż 96 proc. stanowią drogi zarządzane przez samorządy terytorialne, które są na wielką skalę niedofinansowane. Aby zmienić tę niekorzystną sytuację konieczne jest kompleksowe uporządkowanie sieci drogowej, dostosowanie kategorii dróg do ich faktycznej roli, obciążenia i parametrów technicznych. Zdaniem Zgromadzenia Ogólnego ZPP oznacza to konieczność zmiany kategorii niemal 40 proc. dróg. Niezbędne jest także zapewnienie samorządom terytorialnym dodatkowych środków finansowych na modernizację i rozbudowę sieci drogowej.

W przyjętym stanowisku ZPP uznał za niezbędne:

  • kontynuowanie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z uwzględnieniem wysokości dofinansowania projektów gminnych i powiatowych, w wysokości nie niższej niż 50 proc. kosztów projektu;
  • utrzymanie rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe;
  • opracowanie w nowym okresie budżetowania Unii Europejskiej programu operacyjnego dedykowanego poprawie dostępności terytorialnej kraju ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na drogach lokalnych;
  • umożliwienie samorządom terytorialnym korzystania ze środków z Krajowego Funduszu Drogowego oraz wpływów z akcyzy na paliwa płynne;
  • utworzenie funduszu, na który składałyby się wpływy z podatku VAT od wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego. Środki z tego funduszu przeznaczane byłyby na modernizację infrastruktury dróg lokalnych;
  • opracowanie i wdrożenie przepisów, które skutecznie chronić będą zarządców dróg lokalnych, nadmiernie eksploatowanych i niszczonych w okresie budowy dróg szybkiego ruchu i autostrad.

Równocześnie Związek Powiatów Polskich apeluje do rządu o niezwłoczne podjęcie działań na rzecz zdecydowanej poprawy stanu polskich dróg, deklarując jednocześnie, współpracę ogólnopolskiej organizacji samorządu terytorialnego w realizacji przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia tego celu.

Źródło: ZPP


Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.