Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis art. 34 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.), dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest niezgodny z  art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją przepis art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych przewidywał, że jeżeli skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się od skargi wnoszonej do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż  5 mln zł.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że wszystkie opłaty sądowe dotyczące skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, wnoszonych w zawiązku z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych - niezależnie od tego, czy dotyczą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, czy przed otwarciem – będą obliczane według reguł określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, stosownie do którego od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej uiszcza się opłatę stałą w wysokości pięciokrotnego wpisu od odwołania wnoszonego do Krajowej Izby Odwoławczej.

Wyrok zapadł 15 kwietnia br. Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opłata sądowa od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące każdej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie stanowiła opłatę stałą, której wartość będzie wynosiła:

*37 500 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach mniejszych od progów unijnych (134 000 i 207 000 euro),

*75 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych (134 000 i 207 000 oraz 414 000 euro dla zamawiających udzielających zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),

*50 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach mniejszych od progu unijnego (5 186 000 euro),

*100 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od ww. progu unijnego.

Źródło: UZP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.