Spis treści

Przyjęta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach polityka zarządzania jakością oznakowania poziomego opiera się na precyzyjnie określonych standardach. Zostały one opisane w „Wytycznych Technicznych Oznakowanie poziome”, wprowadzonych do stosowania zarządzeniem dyrektora w grudniu 2009 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010 r. Standardy techniczne zawarte w tym dokumencie opisują wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego na drogach, których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Oznakowanie poziome jest integralną częścią drogi. Informuje kierowców o geometrii drogi i przyjętym sposobie prowadzenia ruchu. Oznakowanie poziome powinno spełniać wymogi w zakresie: trwałości fizycznej, trwałości barwy, widoczności w różnych warunkach atmosferycznych i przy różnym oświetleniu. Wpływ różnych czynników zewnętrznych (przykrycie śniegiem, błotem, brudem, ścieranie mechaniczne kołami pojazdów, oddziaływanie mrozu czy opadów, a także środków chemicznych używanych do oczyszczania nawierzchni) stwarzają konieczność okresowego odnawiania oznakowania poziomego.

Co w oznakowaniu poziomym stosuje ZDW Katowice?

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach do oznakowania poziomego administrowanych dróg stosuje technologie cienkowarstwowe (akrylowe) i grubowarstwowe (strukturalne chemoutwardzalne o regularnej bądź nieregularnej strukturze oraz termoplastyczne), a także taśmy prefabrykowane. Oznakowanie cienkowarstwowe charakteryzuje się grubością warstwy nie przekraczającą 0,8 mm; jest łatwo aplikowane malowarką na nawierzchnię. – Oznakowanie cienkowarstwowe jest najtańszym rodzajem oznakowania, ale też jest najmniej trwałą technologią - zaznacza Przemysław Makieła z ZDW Katowice.

Oznakowanie grubowarstwowe strukturalne chemoutwardzalne ma 3-milimetrową grubość. W stosunku do technologii cienkowarstwowej jest dużo trwalsze, przy tym sposób aplikacji nie nastręcza większych trudności. - Charakteryzuje się lepszą widocznością w warunkach mokrej nawierzchni – podkreśla Przemysław Makieła. Zaletą takiej warstwy jest dobre odprowadzanie wody, co jest istotne w przypadku linii krawędziowych, których jednolita warstwa mogłaby stanowić pewną barierę.  

Z kolei oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne osiąga grubość warstwy od 3 do 5 mm. Aplikowane jest na ciepło. Nie może być nanoszone bezpośrednio na stare oznakowanie - wcześniej należy usunąć pozostałości poprzedniego. Charakteryzuje się dobrą widocznością w warunkach mokrej nawierzchni. Jednak w tej technologii linie krawędziowe blokują odpływ wody, dlatego co pewien czas muszą być pozostawiane w oznakowaniu przerwy technologiczne. Oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne również uzyskuje wyższą trwałość od oznakowania cienkowarstwowego. Wykorzystywane jest do wykonywania piktogramów i nakładania graficznych symboli.

Natomiast taśmy prefabrykowane, grubości 2,5 mm, są bardzo trwałe, można je nakładać bezpośrednio po ułożeniu nawierzchni. Jednak sposób nakładania taśm nie jest jeszcze zbyt upowszechniony. Jest to dość skomplikowane i wymaga specjalnego przygotowania ekip oraz zdobycia doświadczeń w ich wykonawstwie.

Zgodnie z zasadami polityki zarządzania jakością Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako docelowe rozwiązanie przyjmuje oznakowanie wykonywane w technologii grubowarstwowej. Natomiast na odcinkach wyznaczanych do remontu z założenia stosowane jest oznakowanie cienkowarstwowe, a więc mniej trwałe, eksploatowane w krótszym czasie. Ponadto, w zależności od lokalizacji odcinka drogi i panujących tam warunków dobierane są optymalne technologie, a więc albo chemoutwardzalne, albo termoplastyczne bądź taśmy odblaskowe.

Jakość i trwałość w standardzie

– Od wykonawców rygorystycznie egzekwujemy wymagane parametry oznakowania, które są określone w naszych własnych wytycznych - WT Oznakowanie poziome – podkreśla Przemysław Makieła. Pomiary grubości oznakowania poziomego wykonywane są za pomocą grubościomierza ZMM 5000. Zasadniczo o jakości oznakowania decydują widzialność dzienna i nocna.

Parametr widzialności dziennej określany jest współczynnikiem luminacji Qd i barwą oznakowania. Wartość współczynnika Qd badana jest dla oznakowania świeżego, cowedług wytycznych ZDW oznacza oznakowanie liczące do 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia oznakowania do odbioru. Dla oznakowania barwy białej na nawierzchni asfaltowej ten parametr powinien wynosić co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (150 mcd m-2 lx-1  w przypadku taśm prefabrykowanych). Dla oznakowania barwy białej na nawierzchni betonowej wartość ta powinna wynosić co najmniej 160 mcd m-2 lx-1. Dla barwy żółtej wymagane jest co najmniej 100 mcd m-2 lx-1. Natomiast minimalna wymagana wartość na koniec okresu gwarancji została określona na poziomie 100 mcd m-2 lx-1.

Widzialność nocna określana jest współczynnikiem odblasku Rl [mcd m-2 lx-1]. Wartość współczynnika Rl jest sprawdzana dla oznakowania świeżego, co- jak w poprzednim przypadku -według wytycznych ZDW oznacza oznakowanie liczące do 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia oznakowania do odbioru. Parametr badany jest dla oznakowania w stanie suchym. Dla oznakowania barwy białej na nawierzchni asfaltowej ten parametr powinien wynosić co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (150 mcd m-2 lx-1  w przypadku taśm prefabrykowanych). Dla oznakowania barwy białej wartość ta powinna wynosić co najmniej 160 mcd m-2 lx-1  (400 mcd m-2 lx-1  w przypadku taśm prefabrykowanych). Dla barwy żółtej wymagane jest co najmniej 200 mcd m-2 lx-1. Natomiast minimalna wymagana wartość na koniec okresu gwarancji została określona na poziomie 100 mcd m-2 lx-1.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.