Uprawnienia budowlane - zmiana rozporządzeniaW rozporządzeniu Ministra Budownictwa z 5 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 210, poz. 1528) znalazła się bardzo istotna dla drogowców zmiana dotycząca samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zmiana ta weszła w życie i zaczęła obowiązywać od 29 listopada 2007 r.

W § 3 rozporządzenia dodano ust. 4 o treści: "Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych w wymiarze stanowiącym nie więcej niż połowę wymaganego okresu".

 

Oznacza to, że od 29 listopada 2007 roku pracujący w administracji drogowej po udokumentowaniu, że w swojej pracy wykonują: "…czynności na terenie budowy obejmujące konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień .. techniczno-organizacyjnych…" mogą zaliczyć ten okres do praktyki wykonawczej. Dotyczy to nie tylko inżynierów drogowców, ale także zatrudnionych w administracji mostowców i innych specjalności (kolejowej, instalacyjnej – sanitarnej, instalacyjnej – elektrycznej, telekomunikacyjnej) związanych np. z przekładką urządzeń technicznych związaną z budową drogi.

- Zmianę tę należy uznać za bardzo pozytywną nie tylko dla drogownictwa, ale również dla młodej kadry inżynierskiej. Dzięki temu może ona rozpoczynać swoją karierę zawodową także w państwowej lub samorządowej administracji drogowej wszystkich szczebli na drogach: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych - komentuje dr inż. Janusz Cieśliński, wyceprzewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej KR PIIB. 

Praktyka będzie zaliczona jako praktyka wykonawcza jeśli zostanie wpisana do tzw. książki praktyk z wyszczególnieniem czynności wykonywanych w każdym tygodniu jej trwania. Oprócz tego, wspomniana praktyka powinna co miesiąc zostać potwierdzona przez osobę kierującą praktyką, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tej samej specjalności oraz nie może w swoim wymiarze przekraczać 50% wymaganego czasu trwania praktyk.

 

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2010-05-20 11:51
Super, ale teraz, rodzi się pytanie: powiedzmy, że pracuję w jednostkach samorządu terytorialnego, mam skończone studia wyższe odpowiednie z wymaganiami w rozporządzeniu na konkretną specjalność, jednak w mojej nazwijmy to "firmie" nie ma osoby posiadającej uprawnienia, która mogła by się mną "opiekować" i dokonywać wpisów co miesiąc w dzienniku. Jednak takie osoby np. do pełnienia funkcji kierownika budowy są zatrudniane z zewnątrz na podstawie przetargu, złożenia oferty do "3" itp. i odpowiedniej umowy o dzieło itp. I teraz, czy taka opcja wchodzi w grę? Czy moim opiekunem może być osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń, nie pracująca w mojej firmie., ale zatrudniona na podstawie "jakiejś" umowy? Hmmmmm.......
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.