edroga881Sejm zdecydował już o ostatecznym kształcie ustawy nowelizującej – Prawo ochrony środowiska. Tzw. ustawa antysmogowa umożliwi samorządom skuteczniejszą walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Zgodnie z nowymi przepisami sejmik województwa będzie mógł uchwałą ograniczyć lub zakazać korzystania z instalacji i urządzeń, służących do palenia. Zakaz ten będzie mógł zostać wprowadzony w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki. Ma to pomóc samorządom ograniczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych. W konsekwencji ma się poprawić jakość powietrza.

Zgodnie z nowelizacją, w uchwale zostaną określone granice obszaru objętego ograniczeniami lub zakazami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych, parametry techniczne i określone rozwiązania techniczne oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą i organów administracji. W uchwale będą mogły znaleźć się też inne elementy, m.in. wyłączenia z ograniczeń dla pojazdów należących do mieszkańców oraz pojazdów uprzywilejowanych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego i Policji).

Ustawa doprecyzowuje też przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanych instalacji lub instalacji zmienianych w sposób istotny. Uzyskanie pozwolenia na emisję na obszarze, na którym przekroczone są standardy jakości powietrza, będzie możliwe także przez ograniczenie emisji od osób fizycznych. Chodzi np. o sytuację, gdy firma podłącza prywatne domy do kolektora i w ten sposób zmniejsza tzw. niską emisję z przydomowych pieców i kotłowni. Zgodnie z nowelizacją, dzięki temu będzie mogła uzyskać pozwolenie na lokalizację swojej inwestycji. Dotychczas pozwolenie można było uzyskać wyłącznie poprzez ograniczenie emisji z instalacji wymagających pozwolenia.

W zakresie ochrony przed hałasem nowelizacja zakłada m.in., że tereny będą obejmowane ochroną akustyczną z chwilą ich faktycznego zagospodarowania. Obecne uregulowania zobowiązują do ochrony przed hałasem już tereny przeznaczone pod określony typ zabudowy. Dzięki tej zmianie nie będzie konieczne stawianie ekranów akustycznych przy terenach, które nie są jeszcze zamieszkane. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Źródło: Sejm RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.