niepelnosprawni 3Trwają prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury 16 lipca br. omówiono najważniejsze zapisy ustawy i przeanalizowano jej treść. W obradach uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa i organizacji pozarządowych.

 

- Projekt jest istotnym krokiem w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych. Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak rozpoczynając dyskusję o projekcie.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak podkreślała, że zgodnie z ustawą podmiot publiczny będzie miał obowiązek zapewnić dostępność poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania, nowych rozwiązań i racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier. Minimalne wymagania to dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna. W indywidualnym przypadku, szczególnie ze względów technicznych lub prawnych, podmiot będzie miał możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego.

Oprócz tego ustawa opisuje działanie Rady Dostępności, jako organu opiniodawczo – doradczego, funkcjonującego przy ministrze do spraw rozwoju regionalnego. Na podstawie ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego ma powstać Fundusz Dostępności, zapewniający np. możliwość udzielania pożyczek na likwidację barier architektonicznych. W projekcie są również zapisy dotyczące sankcji za brak dostępności oraz możliwości zdobycia certyfikatu dostępności dla podmiotów prywatnych.

Podczas posiedzenia przedstawiono uwagi i wątpliwości dotyczące treści projektu. Członkowie komisji zgodnie podkreślali, że idea ustawy jest słuszna. W posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci organizacji pozarządowych, takich jak Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Związku Powiatów Polskich czy Związku Banków Polskich.

W środę 17 lipca w Sejmie odbyło się drugie czytanie ustawy, która została przyjęta bez uwag.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.