edroga007Weszła już w życie ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych, podpisana przez prezydenta 13 listopada br. FDS będzie państwowym funduszem celowym, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw transportu. Za obsługę bankową FDS odpowiadał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Część przepisów, regulujących wpłaty na poczet FDS, zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Celem ustawy jest zmiana w sposobie i zakresie finasowania inwestycji na drogach publicznych, zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nastąpi to poprzez utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych (zadania powiatowe i gminne), a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (zadania mostowe). Oprócz tego FDS będzie finansował inwestycje na drogach samorządowych, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym (zadania obronne).

Głównymi źródłami finansowania FDS będą:
1) wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości nie mniejszej niż 1,4 mld zł rocznie;
2) dotacje celowe z budżetu państwa z części budżetowej, których dysponentem będzie Minister Obrony Narodowej, w wysokości 500 mln zł rocznie;
3) dotacje celowe z budżetu państwa z części budżetowej, których dysponentem będzie minister właściwy do spraw transportu;
4) wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna;
5) wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
6) odsetki od wolnych środków przekazanych albo przyjmowanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
7) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
8) wpływy ze skarbowych papierów wartościowych;
9) dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy;
10) wpływy z innych środków publicznych;
11) wpływy z innych tytułów.

Wysokość dofinansowania ze środków FDS na zadania powiatowe i gminne będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego – im niższy dochód własny danej jednostki samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinasowania, maksymalnie do kwoty 80% kosztów realizacji zadania.

Przyznawanie dofinasowania ze środków FDS na zadania powiatowe i gminne będzie następowało na zasadach konkursowych, z wyjątkiem zadań obronnych.

Źródło: prezydent.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.