edroga961W 2014 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 219 kontroli zamówień współfinansowanych ze środków unijnych o łącznej wartości prawie 32 mld zł.

Przeprowadzono 181 kontroli uprzednich obligatoryjnych. Zamówienia objęte tymi kontrolami dotyczyły przede wszystkim inwestycji kolejowych, drogowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy sieci szerokopasmowych, budowy baz danych, dostaw aparatury naukowo badawczej oraz dostaw tramwajów, czy elektrycznych zespołów trakcyjnych i były najczęściej współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (prawie 60%). Ich łączna wartość wyniosła ponad 31 mld zł.

Przeprowadzono też 38 kontroli doraźnych zamówień współfinansowanych ze środków UE, w tym 37 kontroli następczych i jedną kontrolę uprzednią. Kontrole doraźne dotyczyły zamówień o wartościach na ogół nie przekraczających tzw. progów unijnych. Były to głównie zamówienia na roboty budowlane w zakresie modernizacji przestrzeni publicznej, ale też rozbudowy lub przebudowy infrastruktury publicznej. W przypadku usług dominowały zamówienia na usługi inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego, usługi edukacyjne i doradcze. Ich łączna wartość wyniosła ponad 556 mln zł.

Wyniki wszystkich kontroli dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków unijnych przedstawiały się następująco:

- W 153 kontrolach (70%) nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp. Przy czym absolutna większość takich przypadków (148) dotyczyła największych zamówień o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro dla robót budowlanych.

- W 66 skontrolowanych postępowaniach (30% z 219) stwierdzono naruszenia ustawy Pzp, w tym 22 kontrole (10% z 219) wykazały naruszenia nie mające wpływu na wynik postępowania, natomiast 44 kontrole (20% z 219) wykazały naruszenia mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

W przypadku największych zamówień (o wartości min. 20 mln euro dla robót budowlanych i 10 mln euro dla dostaw i usług) w 82% przypadków nie stwierdzono naruszeń Pzp, w 10% stwierdzono naruszenia formalne, nie mające wpływu na wynik postępowania, a w 8% najpoważniejsze naruszenia, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania).

W przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej tzw. progów unijnych aż w 76,5% stwierdzono najpoważniejsze naruszenia Pzp, w 10,5% naruszenia formalne, a tylko w 13% kontroli nie stwierdzono naruszeń Pzp.

Najczęściej stwierdzane naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:
- nieuprawnione odstąpienie od stosowania przepisów ustawy Pzp,
- dzielenie zamówienia na części, w wyniku czego nie stosowano przepisów ustawy Pzp właściwych dla łącznej jego wartości,
- niezgodne z przepisami ustawy Pzp zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki,
- niezgodne z przepisami ustawy Pzp odrzucenia najkorzystniejszej oferty lub wykluczenia wykonawcy, który złożył taką ofertę,
- wybór oferty wykonawcy, który podlegał wykluczeniu lub jego oferta podlegała odrzuceniu,
- opis przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję,
- opis warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający uczciwą konkurencję;
- wadliwa treść ogłoszenia o zamówieniu lub siwz, szczególnie w zakresie żądanych od wykonawców dokumentów,
- zaniechanie wezwania wykonawcy do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli nie dotyczyło to najkorzystniejszej oferty,
- nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- bezpodstawne ograniczenie możliwości korzystania z podwykonawstwa.

Zdaniem UZP, najczęstszymi przyczynami naruszeń Pzp są: nieznajomość przepisów, brak staranności, odpowiednich umiejętności, pośpiech i niekonsekwencja w działaniu.

UZP zwrócił szczególną uwagę na problem z niejasnym, niepełnym, nieuwzględniającym wszystkich potrzeb i wymogów funkcjonalnych, opisywaniem przedmiotu zamówienia, również w dokumentacji projektowej robót budowanych. W sposób negatywny rzutuje to na czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia poprzez zwiększoną ilość pytań wykonawców do siwz i przedłużanie terminu składania ofert, ale także na etap realizacji zamówienia. Wszystkie niedostatki opisu przedmiotu zamówienia ujawniają się w trakcie jego realizacji, zmuszając zamawiających do wspomnianych już wyżej zmian umowy czy udzielania zamówień dodatkowych w trybie z wolnej ręki, niejednokrotnie w sytuacjach, w których nie są spełnione ustawowe przesłanki dla takich rozwiązań. Prowadzi to do naruszenia zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a ponadto do problemów z należytą realizacją zamówienia, z zakończeniem jego realizacji, czy do sporów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w toku realizacji zamówienia.

Źródło: UZP/ Wyniki przeprowadzonych w 2014 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.