technology 785742 640Od 18 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych, które nakładają na zamawiających m.in. obowiązek akceptowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Stosownie do Rozporządzenia wykonawczego KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, od dnia 18 kwietnia br. wykonawcy mogą składać JEDZ na standardowym formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia. Formularz ten ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich.

Zgodnie z zapowiedziami, Urząd Zamówień Publicznych opracował wstępną wersję Instrukcji wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Instrukcja ta zawiera część wstępną zawierającą podstawowe informacje dotyczące dokumentu JEDZ oraz część zasadniczą zawierającą wytyczne dotyczące wypełniania poszczególnych pól zestawienia tabelarycznego formularza JEDZ.

Instrukcja została opracowana w oparciu o przepisy zawarte w procedowanym obecnie projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi na trwający aktualnie proces legislacyjny, instrukcja będzie podlegała aktualizacji w celu dostosowania jej treści do ostatecznego brzmienia ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażającej do porządku krajowego dyrektywy.

Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Źródło: UZP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.