WP 20170919 10 13 11 ProW dniach 19-20 września w Krakowie odbędzie się Narodowy Kongres Nauki, który zajmie się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas kongresu zostanie przedstawiona i poddana dalszej debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji omówione zostaną najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Wśród ważnych obszarów podejmowanych w debatach znalazły się między innymi:

- umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego;
- propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych;
- zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną;
- ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej;
- dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami;
- ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

W Centrum Kongresowym ICE w Krakowie przedstawiony zostanie projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Następnie, w ramach postępowania legislacyjnego, będzie kontynuowany proces szerokich konsultacji, który potrwa kilka miesięcy.

WP 20170919 08 35 26 Pro 2WP 20170919 09 08 32 ProWP 20170919 09 18 34 Pro 2
Jak przekonywał minister Jarosław Gowin, reforma wzmocni, a nie osłabi autonomię uczelni. Zmieniona zostanie klasyfikacja dyscyplin naukowych, wprowadzone będą nowe zasady ewaluacji. Gruntownie zmieniony będzie też model kształcenia doktorantów. Rozpocznie się, rozpisany na kilka lat, konkursowy proces wyłaniania uczelni badawczych. Uczelnie same określą własne struktury organizacyjne. Zmiany będą wdrażane powoli - od 1 października 2018 roku rozpocznie się bowiem etap wprowadzania ustawy w życie.

Źródło: nkn.gov.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.