Spis treści

Wdrażane europejskich procedur brdDyrektywa 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz. Urz. UE L 319 z dnia 29 listopada 2008 r., str. 59) reguluje procedury zapewniające spójny i wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej. Dyrektywa odnosi te procedury do dróg znajdujących się na etapie projektu, budowy oraz użytkowania. Jej regulacje są obecnie implementowane do polskiego prawa.

Zgodnie z treścią dyrektywy 2008/96/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, państwa członkowskie UE muszą wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Stąd wynikła konieczność dokonania nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz zmiany niektórych innych ustaw. Na stronach Ministerstwa Infrastruktury został opublikowany projekt ustawy  o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Proponowane zmiany w przepisach obowiązujących będą obejmowały poza zmianą ustawy o drogach publicznych również:

  • ustawę z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),
  • ustawę z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),
  • ustawę z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.),
  • ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm),
  • ustawę z 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, z późn. zm.).

Jednocześnie konieczne będzie wydanie nowych rozporządzeń wykonawczych do zmienionych aktów prawnych.

Celem wprowadzenia projektowanych zmian jest przede wszystkim ustanowienie oraz wdrożenie procedur dotyczących ocen wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej dla dróg wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych, regulacja ta przywiązuje dużą wagę do rozwoju zawodowego kadry audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do właściwego doboru osób dopuszczonych do wykonywania funkcji audytora, zapewniających rzetelne przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na każdym z etapów jej projektowania, przygotowania do otwarcia oraz podczas użytkowania. Projektowane przepisy zapewniają jednocześnie podwyższenie umiejętności audytorów poprzez zagwarantowanie osobom wykonującym takie funkcje możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zakłada się, że system szkoleń ukierunkowanych na stosowanie właściwych standardów prowadzenia audytu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej powinny uruchomić uczelnie wyższe zgodnie z programem szkolenia specjalistycznego określonym w akcie wykonawczym do ustawy.

Zmienione przepisy będą stosowane do projektowania, budowy, przebudowy, a w także do zarządzania drogami publicznymi znajdującymi się w transeuropejskiej sieci drogowej.

W ustawie o drogach publicznych proponuje się wprowadzenie nowych definicji: oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków, klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci. Również wprowadza się w art. 20 ustawy o drogach publicznych nowe obowiązki związane z implementacją dyrektywy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej. Obowiązki te będą dotyczyły tych zarządców dróg, którzy zarządzają drogami leżącymi w transeuropejskiej sieci drogowej. Poprzez podzielenie odcinków dróg sieci na kategorie i przeprowadzenie analizy dla każdej z nich, z uwzględnieniem czynników takich jak: koncentracja wypadków, natężenie ruchu i rodzaj ruchu, sporządzona zostanie lista priorytetowych odcinków dróg, na których konieczne będzie dokonanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z tego względu dokonano również zmian w art. 19 ustawy o drogach publicznych, gdzie zostały podzielone zadania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem autostrad płatnych w transeuropejskiej sieci drogowej pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a spółką, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. Ponadto przewidziano możliwość (tak jak to przewiduje dyrektywa) stosowania przepisów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej do pozostałych dróg.

W projekcie ustawy dodano nowe rozdziały (2b i 2c), w których zawarto przepisy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w transeuropejskiej sieci drogowej (2b) oraz statusu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego (2c).

W rozdziale 2b proponuje się określić, iż zarządzanie bezpieczeństwem w transeuropejskiej sieci drogowej polega w szczególności na przeprowadzeniu oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dokonywaniu klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków oraz klasyfikacji ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej, a także okresowa kontrola bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2011-05-26 04:04
Zatem przepisy sięgają szczytów ideału, lecz w praktyce ideał oddala się od bruku. Koszty opracowania projektów wzrosną, czas opracowania się wydłuży, wybór rozwiązania się skomplikuje (rozwiązanie bezpieczne dla żaby może być niebezpieczne dla kierowców), wielowariantowość sprawę zagmatwa (im więcej ekspertów tym więcej zdań, choćby dla zasady), proces przydzielania różnych środków i dotacji też się wydłuży (więcej będzie przyczynków w których różne gremia będą mogły pogrymasić wedle własnego uznania), a tymczasem dziury w drogach będą się powiększać i to na pewno poprawi BRD, które skrzętnie opisze policja w kolejnych sprawozdaniach do centrali. Pozdrawiam.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.