Spis treści

Wnioski GAMBIT 2012IX Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2012, które obradowało pod hasłem „Rola Polski w realizacji programu ONZ Dekada Działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011 ‐ 2020” zgromadziło 190 uczestników reprezentujących polskie oraz zagraniczne instytucje i organizacje zaangażowane w działania na rzecz poprawy brd. Wydarzeniu patronowali Sławomir Nowak – Minister  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Lech Witecki - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Program Seminarium objął 6 sesji tematycznych: Dekada Działań na Rzecz BRD (lata 2011‐2020), Kierunki działań strategicznych w Polsce do roku 2020, Metody zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, Partnerstwo w projektach bezpieczeństwa ruchu drogowego, Rola badań naukowych w procesie poprawy brd, Nowe wyzwania w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego.

We wnioskach Seminarium GAMBIT 2012 podkreślono, że dyskusja i opinie zebrane w poszczególnych sesjach jednoznacznie wskazały na pilną konieczność podjęcia działań mających na celu: przygotowanie założeń do krajowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do roku 2020, oraz rozwój elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, które zapewnią skuteczną realizację tego programu.

Postulaty te wynikają z następujących przesłanek:

* w Polsce społeczno‐gospodarcze skutki wypadków drogowych ciągle stanowią problem o niezwykle dużym znaczeniu; rocznie w naszym kraju ginie na drogach ponad 4 tys. osób, a całkowite straty powodowane tymi wypadkami sięgają 30 mld zł,

* najnowszy raport Komisji Europejskiej – z marca 2012 wskazuje Polskę jako kraj o najwyższym wskaźniku zabitych w przeliczeniu na milion mieszkańców; w 2011 w Polsce wskaźnik ten sięgnął 109 ofiar śmiertelnych, przy średniej unijnej, wynoszącej 61 zabitych,

* podejmowane do tej pory w Polsce działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego nie były wystarczające, co w dalszej perspektywie nie gwarantuje osiągnięcia celów wyznaczonych w IV Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UE.

„Biorąc powyższe pod uwagę Uczestnicy Seminarium postulują podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do roku 2020, ujętych w trzy grupy priorytetów:

- kierunki działań strategicznych w bezpieczeństwie ruchu drogowego do roku 2020,

- rozwój systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- prowadzenie badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Priorytet 1: Kierunki działań strategicznych w brd do 2020 roku

Decyzja Krajowej Rady BRD o konieczności przygotowania kolejnego krajowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2013‐2020 spotkała się z uznaniem uczestników Seminarium GAMBIT 2012. Wspólnie uznano, że:

1. W przygotowywanym Krajowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do roku 2020 należy:

- uwzględnić uwarunkowania międzynarodowe (UE, ONZ),

- podtrzymać przyjętą wcześniej Wizję Zero,

- zmodyfikować cele i działania strategiczne przyjęte w Krajowym Programie BRD GAMBIT 2005 (2005 – 2013).

2. Głównym celem kolejnego Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 ‐ 2020 powinno być zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o 50% w stosunku do roku 2010, tj. nie więcej niż 2000 ofiar w roku 2020. Jako dodatkowe cele szczegółowe nowego Programu należy przyjąć redukcję o 60% liczby ofiar śmiertelnych: wśród pieszych oraz w wypadkach drogowych spowodowanych nadmierną prędkością i w wypadkach występujących na drogach krajowych.

3. Planowane działania strategiczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego należy ująć w pięciu zaproponowanych przez ONZ kierunkach:

- system zarządzania brd (struktury brd, kadry i narzędzia zarządzania),

- bezpieczny człowiek (kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestnika ruchu, ochrona użytkowników dróg),

- bezpieczny pojazd (budowa i eksploatacja pojazdu),

- bezpieczna droga (eliminowanie najbardziej ofiarochłonnych rodzajów i okoliczności wypadków drogowych oraz rozwój sieci bezpiecznych dróg),

- system ratownictwa (ratownictwo na drogach i pomoc ofiarom wypadków).

4. Krajowy Program BRD powinien uzyskać znacznie większe niż dotychczas wsparcie prawne w inicjatywach legislacyjnych (np. ustawa o bezpieczeństwie ruchu drogowego, ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej) oraz stabilne źródła finansowania.

5. Realizacja Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wymaga:

- powołania wiodącej i kompetentnej organizacji zajmującej się wdrażaniem Programu,

- określenia czytelnego sposobu finansowania poszczególnych zadań wynikających z przyjętego Programu,

- stworzenia niezależnego systemu monitorowania realizacji programu i oceny efektywności zastosowanych rozwiązań dla dokonywania okresowej korekty Programu.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.