Wnioski III Polskiego Kongresu ITSIII Polski Kongres ITS, który odbył się w Warszawie w dniach 19-20 maja 2010 r., zgromadził około 180 uczestników – przedstawicieli firm działających w dziedzinie ITS, administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, świata nauki, oraz mediów. Zostały na nim wygłoszone 43 referaty – z czego 22 przez prelegentów zagranicznych i 21 – krajowych.

Wnioski wypływające z prezentacji kongresowych, a także z dyskusji w ramach każdej sekcji tematycznej oraz podsumowania kongresu, można podzielić zgodnie z następującą tematyką:

1. Rozwój ITS w Polsce
Uczestnicy wyrazili zadowolenie z ogłoszenia konkursu na projekty ITS w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Uczestnicy wyrazili zaniepokojenie brakiem postępu w opracowaniu Krajowej Architektury ITS. Jak wielokrotnie podkreślano, brak krajowej architektury grozi powstaniem systemów wyspowych, których integracja może okazać się w przyszłości bardzo kosztowna lub nawet niemożliwa.
W zaistniałej sytuacji bardziej realne wydaje się powstawanie lokalnych i (lub) regionalnych architektur ITS. Odpowiedzialność za tworzenie takich architektur przenosi się na samorządy.

2. Transfer technologii ITS
Przedstawiony na Kongresie projekt Civitas Caravel stanowi dobry przykład transferu technologii ITS – dzięki niemu Kraków korzysta z dobrych praktyk i rozwiązań wypracowanych w Genui.
Należy zachęcać samorządy i władze centralne do udziału w europejskich programach dotyczących ITS, takich jak np. e-FRAME, czy „Platforma ITS w miastach” (Urban ITS Platform), na lata 2010 – 2012.

3. ITS sposobem na kryzys: małe pieniądze – duże korzyści (motto III Polskiego Kongresu ITS)
Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych oznacza lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej; w porównaniu z inwestycjami w ciężką infrastrukturę, inwestycje w ITS odznaczają się niewielkim kosztem i wysoką stopą zwrotu.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że straty czasu związane z niewydolnością systemu drogowego przekładają się na duże straty finansowe dla użytkowników.

4. Ekologiczne zalety rozwiązań ITS
Stosunkowo mało uwagi zwraca się na niewątpliwe zalety ekologiczne systemów ITS. Rozwiązania ITS przynoszą trzy podstawowe korzyści dla środowiska: zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji spalin i zmniejszenie emisji hałasu.

5. Wymaganie dobrej jakości
Zaawansowane technicznie i cechujące się dużym stopniem złożoności systemy ITS dają duże możliwości poprawy sytuacji w ruchu drogowym, ale jednocześnie stwarzają ryzyko popełnienia błędów. Warunkiem prawidłowego działania systemów ITS jest dobra jakość informacji – zła informacja powoduje błędy w działaniu systemów, czego skutkiem może być utrata ich wiarygodności w oczach społeczeństwa. Aby temu zapobiec, należy zapewnić dobrą jakość informacji zbieranych przez systemy ITS i do nich przekazywanych.

6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Przez szeroką akcję informacyjną i promocyjną należy skłonić społeczeństwo, aby domagało się poprawy bezpieczeństwa u władz.
Należy eksponować wymierne korzyści, wynikające ze zmniejszenia liczby wypadków drogowych i znaczną rolę, jaką w tej dziedzinie odgrywają rozwiązania ITS. Nie negując aspektów osobistych i społecznych wypadków drogowych, należy zwrócić uwagę na duże straty finansowe przez nie powodowane (straty w wyniku jednej ofiary śmiertelnej wypadku drogowego szacuje się na 1 mln złotych); uwzględnić również należy koszt zniszczonej infrastruktury oraz ratownictwa medycznego i technicznego.
Korzyści z poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wielokrotnie przewyższają koszty inwestycji w Inteligentne Systemy Transportowe, związane z brd. Paradoks sytuacji polega jednak na tym, że korzyści te rozkładają się na całe społeczeństwo (trudno jest jednoznacznie określić konkretnego beneficjenta), natomiast fundusze na rozwój, utrzymanie i eksploatację ITS muszą być wydane przez konkretną jednostkę administracyjną.
Istotne z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa jest monitorowanie miejsc niebezpiecznych.

7. Portal społecznościowy środowiska ITS
Brak jest w chwili obecnej portalu społecznościowego, który byłby miejscem dyskusji i wymiany informacji dla środowiska zainteresowanego rozwojem i wdrażaniem systemów ITS w Polsce. Należy stworzyć taki portal, a przedtem znaleźć środki na jego stworzenie i utrzymanie. Jest to ważne zadanie dla Stowarzyszenia ITS Polska.

8. Wyzwania stojące przed systemami ITS
W najbliższych latach przed dziedziną ITS rysują się następujące wyzwania:

  • priorytet dla pojazdów transportu publicznego (w szczególności autobusów),
  • przyjęcie dyrektyw, standardów (otwartych) i specyfikacji ITS,
  • ukierunkowanie systemów ITS na użytkownika – unikanie rozpraszania kierowców przez nadmiar informacji,
  • zastosowanie ITS dla ochrony dróg przed degradacją,
  • szkolenie przyszłych kadr w dziedzinie ITS.

Komisja Wnioskowa
III Polskiego Kongresu ITS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.