Wnioski XI Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych „Zawiercie 2010”Uczestnicy zgromadzeni na XI Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych „Zawiercie 2010” (25-28 maja 2010 r.) między innymi wnioskują do rządu o przygotowanie rozwiązań pozwalających w trybie uproszczonym odbudować i zmodernizować zniszczoną infrastrukturę.

W dokumencie przyjętym przez uczestników Kongresu poruszono kilka istotnych dla powiatowego drogownictwa kwestii:

* Konieczne jest docelowe opracowanie systemowych rozwiązań odbudowy i zabezpieczenia infrastruktury drogowej przed skutkami nieprzewidzianych nadzwyczajnych zdarzeń losowych wywołanych siłami natury. Wobec obecnych rozmiarów zniszczeń i możliwości finansowych samorządów, wnioskujemy o opracowanie systemu wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem drogownictwa, które stanowi siłę sprawczą i napędową rozwoju infrastrukturalnego mikro i makroregionów.

* Uczestnicy Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych zwracają uwagę na nierozwiązany dotychczas problem współdziałania administratorów cieków wodnych z samorządami i zarządcami dróg w zakresie umocnień linii brzegowych i bieżącego utrzymania rzek i potoków, co skutkuje wystąpieniem ogromnych zniszczeń – szczególnie w infrastrukturze drogowej.

* Kongres z uznaniem przyjmują pomoc państwa w finansowaniu zadań na drogach samorządowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz rezerwy subwencji ogólnej będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury. Równocześnie wnioskujemy do Rządu RP i organów państwa o przedłużenie funkcjonowania tych programów na kolejne lata, z jednoczesnym stałym zwiększaniem puli środków tak bardzo niezbędnych w wykonaniu celów określonych w założeniach realizacyjnych wsparcia finansowego samorządów. Jednocześnie Kongres w pełni akceptuje rozwiązania funkcjonujące dotychczas przy rozdziale środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje mostowe według dotychczas obowiązujących zasad.

* Uczestnicy Kongresu postulują o dalszą kontynuację Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Wzrastająca w zastraszającym tempie liczba zdarzeń drogowych w połączeniu z ciągłą tendencją wzrostu natężenia ruchu oraz coraz większa ilość ludzi poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych jest wystarczającym uzasadnieniem motywującym kontynuację doskonale sprawdzającego się programu.

*  Kongres Zarządców Dróg Powiatowych zwraca się do Rządu RP o przygotowanie i wprowadzenie w życie zmian w obowiązujących przepisach prawa, pozwalających w sposób jednoznaczny zidentyfikować zarządzającego ruchem na drogach wewnętrznych (w zakresie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi). Dotychczasowe regulacje prawne określające jedynie właściwego zarządcę dróg wewnętrznych, a nie zawierające określenia zarządzającego ruchem powodują szereg nieporozumień na styku min.: zarządca drogi publicznej - użytkownik ruchu - organ kontroli ruchu drogowego - zarządca drogi wewnętrznej. Sytuacja ta jest przyczyną powstawania punktowych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.