Wrak 1 2Co zrobić, gdy od miesięcy na naszej ulicy stoi nieużywany przez nikogo samochód, zajmujący cenne miejsce parkingowe? W takiej sytuacji problem należy zgłosić straży miejskiej, policji lub zarządcy drogi.

Jeżeli pojazd zaparkowany jest na drodze publicznej w strefie ruchu lub zamieszkania, pracownik Zarządu Dróg Miejskich sprawdzi jego stan i ewentualnie nakaże właścicielowi jego usunięcie.

W razie braku reakcji właściciela, pojazd może zostać odholowany na parking na koszt właściciela. Mówi o tym artykuł 50a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: „Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza”. Pojazd usunięty, a nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy.

Natomiast, gdy zaparkowany samochód zagraża życiu i zdrowiu, odholowywany jest natychmiast.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.