Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej opublikował gotowy wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym. Wzór umowy powstawał przy udziale zaproszonych do jego tworzenia instytucji publicznych działających jako zamawiający oraz organizacji zrzeszających wykonawców. Stanowi on wynik względnego kompromisu pomiędzy z jednej strony stanowiskami zamawiających udzielających zamówień na podobne roboty budowlane w oparciu o ich praktykę i doświadczenie, a z drugiej strony doświadczeniami wykonawców z realizacji tego typu zamierzeń inwestycyjnych.

 

Podstawowym założeniem w pracach nad wzorem umowy było dążenie do zrównoważenia ryzyk występujących po stronie wykonawcy i zamawiającego w związku z realizacją inwestycji budowlanej. Mimo że doświadczenie wyniesione ze spotkań, organizowanych w związku z pracami nad wzorem umowy z instytucjami i organizacjami reprezentującymi wykonawców, wskazuje na brak możliwości stworzenia wzoru idealnego, w pełni zabezpieczającego interesy obu stron i w pełni satysfakcjonującego obydwie strony umowy, to jednak okazało się możliwe wypracowanie rozwiązań w większości akceptowalnych, chociaż kompromisowych. W treści proponowanego przez Urząd wzoru umowy zostały uwzględnione w szczególności postulaty wykonawców dotyczące limitu kar umownych, postulaty uregulowania i wyspecyfikowania nie tylko obowiązków wykonawców, ale także obowiązków spoczywających na zamawiającym oraz obciążenia zamawiającego ryzykiem związanym z błędami w dokumentacji projektowej. Przewidziana została także waloryzacja wynagrodzenia w oparciu o wskazywane w umowie wskaźniki cenowe, która nie stanowi zmiany umowy.

UZP wyraża nadzieję, że zaproponowane rozwiązania przyniosą efekt nie tylko w sferze interesów wykonawców, ale także zamawiających, wpływając na obniżenie cen ofertowych i zwiększając konkurencyjność postępowań, w tym zwiększając zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw realizacją umów. Zachętą zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla pozostałych wykonawców, do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych mogą być bardziej rozbudowane we wzorze umowy uregulowania dotyczące odbiorów robót, okresowego zaliczkowania robót, spłaty zaliczek poprzez potrącenia z miesięcznych płatności dokonywanych na rzecz wykonawcy i okresowego rozliczania robót.

Przyjęta treść wzoru umowy opiera się na założeniu możliwości jego zastosowania zarówno w przypadku realizacji nowopowstających obiektów liniowych, jak również w przypadku robót modernizacyjnych dotyczących istniejących już obiektów tego typu. Wzór umowy ma zastosowanie przede wszystkim do większych, długookresowych przedsięwzięć inwestycyjnych, wymagających bardziej rozbudowanych narzędzi zarządzania realizacją umowy. Zamawiający realizujący roboty budowlane dotyczące obiektu liniowego na znacznie mniejszą skalę mogą natomiast tworzyć umowy z wykorzystaniem niektórych proponowanych we wzorze rozwiązań lub z odpowiednim dostosowaniem tych rozwiązań.

Wzór umowy dostępny jest na stronie UZP internetowej http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2906

Źródło: UZP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.