edroga065Rząd przyjął sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku, które zawiera kompleksowe informacje oraz wnioski i rekomendacje na przyszłość. W roku 2014 udzielono 174 886 zamówień (w roku 2013 – 210 352) o wartości 133,2 mld zł (w roku 2013 - 143,2 mld zł). Na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Pzp w 2014 r. udzielono zamówień na kwotę około 97,2 mld zł (w roku 2013 – 74,7 mld zł). Łączna wartość rynku zamówień publicznych w 2014 r. wyniosła 230,4 mld zł.

16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zasadnicza zmiana dotyczyła podwyższenia progu zastosowania ustawy z 14 tys. euro do 30 tys. euro dla wszystkich kategorii zamawiających. Nowelizacja wyłączyła z obowiązku stosowania ustawy Pzp zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych oraz zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych i bibliotecznych.

W roku 2014 82% (81% w 2013 r.) zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 13,42 % przypadków (w roku 2013 – 14,73 %).

Pod względem wartości wydatkowanych środków w zamówieniach publicznych, podobnie jak w latach ubiegłych, dominowały roboty budowlane i stanowiły 40% ogólnej kwoty zamówień wydatkowanej na zamówienia publiczne. W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 31%, a usług 29% wartości udzielonych zamówień.

W roku 2014 nieznacznie wydłużył się przecięty czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych (34 dni w stosunku do 32 dni w roku 2013). Natomiast czas trwania postępowania w przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych uległ skróceniu (90 dni w stosunku do 92 dni w 2013 r.). W przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych średni czas trwania postępowania również uległ skróceniu i wyniósł 103 dni (w 2013 r. – 113 dni). W roku 2014 zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert w 86% (w 2013 r. w 87%) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych.

Wzrosło zastosowanie kryteriów pozacenowych – inne obok ceny kryteria zastosowano w 25% postępowań o wartościach powyżej progów unijnych oraz w 16% postępowań o wartościach poniżej progów unijnych. Zmiana ta była w znacznej mierze wynikiem nowelizacji ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, tj. po 19 października 2014 r., odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartościach poniżej progów unijnych, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł z 93% do poziomu 31%, natomiast w postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych – z 85% do poziomu 33%. Z danych statystycznych za okres do 31 maja 2015 r., wynika, że 89% zamówień publicznych jest udzielane w oparciu o pozacenowe kryteria oceny ofert.

W roku 2014 na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzono 504 aukcje (w 2013 r. – 1 396), które przyniosły w sumie ponad 154 mln zł oszczędności (w 2013 r. – 321 mln zł) w stosunku do złożonych w postępowaniach ofert pisemnych.

Głównym celem działań Urzędu Zamówień Publicznych w 2015 r. będzie kontynuacja prac związanych z przyjęciem nowej ustawy Pzp. Ponadto, UZP będzie zapewniał odpowiednie wsparcie zamawiającym i wykonawcom realizowane m.in. poprzez dostęp do informacji o prawidłowym sposobie stosowania prawa, w tym w szczególności poprzez upowszechnianie orzecznictwa, udzielanie wskazówek, publikacje wzorcowych dokumentów, a także szkolenia w zakresie planowania zamówień, wyboru procedury, opisywania warunków udziału w postępowaniu, konstruowania kryteriów oceny ofert oraz warunków umów.

W zawiązku z projektowanymi nowymi regulacjami prawnymi w zakresie zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych podjął również działania zmierzające do stworzenia narzędzia umożliwiającego elektronizację procesu udzielania zamówienia publicznego inicjując projekt „Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” i do zapewnienia finansowania projektu ze środków europejskich.

Źródło: UZP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.