Zarządzenie w sprawie barier ochronnych podpisaneGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki podpisał 23 kwietnia br. zarządzenie w sprawie wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych. Celem zarządzenia jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie jak również ujednolicenie zasad stosowania drogowych barier ochronnych. Wytyczne będą stosowane do dróg krajowych oraz innych, których budowa lub przebudowa jest realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Wytyczne zawierają zasady stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych oraz na odcinkach dróg do zabezpieczenia miejsc zagrożonych przy budowie lub przebudowie dróg krajowych oraz odcinków dróg, które nie są drogami krajowymi, ale których budowa lub przebudowa są realizowane przez GDDKiA. Dokument ten określa metody sprawdzania konieczności zastosowania barier ochronnych w zależności od miejsc zagrożeń i od parametrów ruchu drogowego oraz wyznacza sposób ustalania cech funkcjonalnych barier i ich usytuowania na drodze.

Zakres wytycznych odnosi się:

  • do zabezpieczenia miejsc zagrożeń przy budowie, przebudowie dróg krajowych oraz odcinków dróg, które nie są drogami krajowymi, ale których budowa lub przebudowa są realizowane przez GDDKiA;
  • do zabezpieczenia nowych miejsc obszarów zagrożeń i przeszkód, które powstały na drogach po wejściu w życie wytycznych;
  • do odnowy barier ochronnych, które z powodu użytkowania utraciły swoje cechy funkcjonalne (naprawa barier ochronnych z powodu uszkodzeń spowodowanych uderzeniem w nie pojazdów nie stanowi odnowy w rozumieniu niniejszych wytycznych);
  • do zabezpieczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach istniejących, w tym miejsc i odcinków koncentracji wypadków na drogach istniejących.

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych są zgodne z normą PN-EN 1317 pt.: ”Systemy ograniczające drogę”. Norma ta określa kryteria badań zderzeniowych i metody badań, którym powinny być poddane systemy ograniczające drogę, w tym drogowe bariery ochronne, aby mogły być stosowane na drogach publicznych.

Klasy działania barier ochronnych określone w normie są zależne od: prędkości, masy pojazdu, kąta najechania pojazdu na barierę w potwierdzonych w badaniach zderzeniowych.

***

Wytyczne są konsekwencją zmian w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury, które już zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i wchodzą w życie 29 kwietnia br.:

* Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

* Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

* Dz.U. 2010 nr 65 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych;

* Dz.U. 2010 nr 65 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

* Dz.U. 2010 nr 65 poz. 412 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
(Rozporządzenia są dostępne w portalu edroga.pl w zakładce „Prawo- rozporządzenia”.)

AS

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych (PDF)

Zarządzenie w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych (PDF)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.