Spis treści

Zmiany przepisów ochrony środowiska!15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie. W poniższym „krótkim przewodniku” wyszczególniamy jej najważniejsze zapisy.

I. Wybrane nowe oraz zmienione definicje

1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Udział społeczny jest integralną częścią oceny oddziaływania na środowisko.

2. Karta informacyjna - dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Karta informacyjna zastąpi dotychczasowe „materiały informacyjne” składane na etapie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po uprzednim określeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

3. Obszar Natura 2000 – rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz projektowane obszary Natura 2000, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 tej ustawy.

W dotychczasowej ustawie - Prawo ochrony środowiska (art. 3 ust. 10c) przez obszary Natura 2000 rozumiano obszary zatwierdzone z tzw. listy „rządowej”. Obecnie wszędzie, gdzie w ustawie jest mowa o obszarach Natura 2000, dotyczy to również obszarów z tzw. Listy „Shadow”.

4. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – rozumie się przez to ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczoną do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

5. Integralność obszaru Natura 2000 – to integralność obszaru Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.5).

Oznacza to spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono dany obszar Natura 2000.

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2010-01-06 11:42
Czy w takim razie postępowanie główne jest "postepowaniem z udziałem społeczeństwa", czy tylko to postępowanie w RDOŚ. Jest to kwestia dość istotna bo jeżeli przyjąć że postępowanie w RDOŚiu jest jak gdybu częścią składową całego postępowania głównego należałoby organizację społeczną dopuścić do udziału na prawach strony do postępowania głównego co wiązałoby się z możliwością jej odwołania jako strony od tego postępowania (co jest dość idiotyczne albowiem organ główny nie ma wpływu na postanowienie uzgadniające RDOSiu i on jest w przypadku uchylenia tej decyzji poszkodowany) ???
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.