Spis treści

Zmiany Pzp na czas kryzysuProjektowane zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych zakładają m.in. zwiększenie konkurencji w ubieganiu się o zamówienia publiczne, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw, a więc firm o słabszej kondycji finansowej. Do tego przyczyni się zwrot wadium oraz wprowadzenie instytucji zaliczki. W ten sposób rząd chce przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w sytuacji gospodarczego kryzysu.

Sejmowa Komisja Gospodarki jeszcze przed wakacjami - 16 lipca br. – zajmie się rozpatrzeniem rządowego projektu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Rząd w nowelizowanych przepisach proponuje szereg rozwiązań uwzględniających aktualną sytuacją gospodarczą. Do tych należą m.in. uregulowania zwiększające płynność finansową wykonawców dzięki wcześniejszemu zwalnianiu wadiów, zniesienie konieczności zabezpieczania należytego wykonania umowy w okresie gwarancji oraz dopuszczenie zaliczkowania przez zamawiających.

Poprawa płynności finansowej

W założeniach nowelizacji uznano, że jest niezasadne oraz stanowiące znaczące obciążenie finansowe przetrzymywanie do chwili zawarcia umowy wadiów wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze. Dlatego w projekcie zawarto przepis umożliwiający zwrot wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania.

Zaproponowane rozwiązanie umożliwi wykonawcom odzyskanie środków pieniężnych albo zwrot dokumentów gwarancji lub poręczenia do ich wystawców, a tym samym wpłynie pozytywnie na sytuację finansową oraz da firmom możliwość ubiegania się o inne zamówienia.

Ponadto w nowelizacji proponuje się uchylenie przepisów dotyczących obligatoryjnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 147 ust. 3 i 4). Zmiana ta jest podyktowana aktualną sytuacją gospodarczą kraju. Służy ograniczeniu obciążeń wykonawców. Zmiana ta równocześnie daje zamawiającym swobodę w formułowaniu warunków wykonywania zamówień w zakresie ich należytego zabezpieczenia.

W nowelizacji proponuje się też wprowadzenie rozwiązania, w którym okres zabezpieczenia nie będzie obejmował okresu gwarancji jakości. Obecnie zabezpieczanie należytego wykonania umowy może służyć pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. Ze względu na długi okres trwania gwarancji oraz w celu uwolnienia środków finansowych, które mogą być wykorzystane przez wykonawców na bieżące prowadzenie działalności gospodarczej, zrezygnowano z pozostawiania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości (art. 151 ust. 2 i 3 nowelizacji). Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego rękojmia za wady oraz gwarancja to odrębne instytucje. Pozostawienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roszczenia z tytułu rękojmi za wady zapewni zamawiającemu w niezbędnym zakresie zabezpieczenie w eliminowaniu przez wykonawcę najistotniejszych wad przedmiotu umowy.

Zaliczki dla wykonawców

Nowelizowana ustawa w sposób jednoznaczny wprowadza możliwość udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego (art. 151a). Jest to szczególnie ważne obecnie, ponieważ w kryzysie nastąpiło znaczne ograniczenie możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania na realizację zamówień.

Dla zamawiających z podsektora rządowego - w rozumieniu ustawy o finansach publicznych - możliwość zaliczkowania wprowadza się w przypadku zamówień na roboty budowlane oraz dostaw, usług lub robót budowlanych, jeżeli są finansowane z udziałem środków unijnych. Zamawiający podsektora rządowego będą mogli udzielać zaliczek wyłącznie po udzieleniu zamówienia w trybie wszczynanym publikacją ogłoszenia. Ma to być zachętą do stosowania trybów otwartych, zapewniających właściwe stosowanie i wykorzystanie instrumentu zaliczek. Zamawiający będzie mógł udzielić zaliczki pod warunkiem, że taką możliwość przewidzi w ogłoszeniu o zamówieniu albo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający będzie mógł na bieżąco udzielać zaliczek na realizowane zamówienie, pod warunkiem, że wykonawca wykaże wykonanie zamówienia w wartości poprzednio udzielanych zaliczek. W projekcie nowych przepisów zawarto regulacje służące ochronie prawidłowego wykorzystania środków finansowych przekazanych wykonawcom w formie zaliczki. W przypadku, gdy przewidywana jej wartość przekroczy 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy, jej wypłacenie będzie poprzedzone wniesieniem przez wykonawcę odpowiedniego zabezpieczenia, w formach analogicznych do mających zastosowanie przy zabezpieczaniu należytego wykonania umowy (art. 151a ust. 3).

Powyższe ograniczenia przy udzielaniu zaliczek nie dotyczą zamawiających niewchodzących w skład podsektora rządowego, tj. zamawiających sektorowych, podmioty prawa publicznego oraz beneficjentów funduszy unijnych. Tego rodzaju zamawiający będą mogli udzielać zaliczek na wszystkie rodzaje zamówień po przeprowadzeniu postępowań zarówno w trybach otwartych, jak i negocjacji bez ogłoszenia oraz na zamówienia z wolnej ręki, bez konieczności żądania zabezpieczenia. Udzielanie kolejnych zaliczek nastąpi po wykazaniu przez wykonawcę, iż wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek (art. 151a ust. 7).    

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2009-11-08 14:38
Pytanie pierwsze: czy w Polsce pod pojęciem zamówienia publiczne są tylko inwestycje duże?, wszak ustawa Pzp dotyczy wszystkich zamówień, nawet tych małych. Ta kolejna nowelizacja zwiększy jedynie korupcję i będzie żyło się lepiej.
Pytanie drugie: czy kiedykolwiek zapoznała się Pani z zamówieniami publicznymi ogłaszanymi w tzw. terenie?. Pewne wątki z filmu pt. RANCZO to jedynie namiastka tego z czym mamy do czynienia na co dzień. Jakość, ogromnej większości, dokumentacji przetargowej jest tragiczna (brak specyfikacji technicznych, lub umieszczanie tzw. "gotowców", brak stosownych projektów, pozwoleń na budowę itd.). Kolejnym mankamentem w dużej części SIWZ, jest bezzasadne żądanie od wykonawców wygórowanych warunków, np. inwestycja warta ok 500 tys. zł, płatności w cyklu 30 dniowym, żądanie zamawiającego; wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zapewniony kredyt na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł. W innych przypadkach zamawiający wprowadza zapis: rozliczenie nastąpi jedną fakturą końcową, płatność 30 dni (okres trwania inwestycji 7 miesięcy). Czyli sponsoring wymuszony na okres 8 miesięcy.
Pytanie trzecie: jak długo w tym niby demokratycznym i praworządnym kraju, poszczególne ekipy rządzące będą w świetle prawa ochraniały od odpowiedzialności urzędników odpowiedzialnych min. za prowadzenie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującym (chociaż ułomnym) prawem?. Mam tu szczególnie na uwadze (cytat z artykułu) "dlatego w tej nowelizacji są również proponowane rozwiązania, które ograniczą ten negatywny skutek, co jest szczególnie istotne w sytuacji pogorszenia się stanu gospodarki w kraju". Niewątpliwie jest to kolejna próba ominięcia przepisów Unijnych, tworzenie tzw. "furtek". Mam tylko nadzieję że tak się nie stanie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.