edroga076Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez ministra infrastruktury i budownictwa.
Zwiększono ogólny limit środków Krajowego Funduszu Drogowego, przeznaczonych na realizację nowych zadań inwestycyjnych na drogach krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – ze 107 do 135 mld zł. Dodatkowe środki będą pochodzić z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek (głównie od międzynarodowych instytucji finansowych), obligacji oraz opłaty elektronicznej. Wzrost tych środków jest niezbędny ze względu na konieczność podjęcia wzmożonych działań inwestycyjnych na terenie wschodniej Polski – przez realizację brakujących odcinków szlaku Via Carpatia w ciągu S19.

Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Zaletami tej inwestycji będzie m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień międzynarodowej wymiany handlowej oraz wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Nowy ciąg komunikacyjny stworzy możliwość otwarcia na inne kraje w ramach Unii Europejskiej oraz spoza UE, takie jak Turcja, Ukraina, czy kraje bałkańskie.

Zobowiązano również ministra od spraw transportu do opracowania odrębnego programu wieloletniego zapewniającego dostosowanie dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA, do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś.

Opracowanie odrębnego dokumentu dotyczącego przebudowy dróg krajowych do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś jest wynikiem toczącego się w Komisji Europejskiej postępowania dotyczącego wdrożenia w Polsce dyrektywy 96/53/WE ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalnych dopuszczalnych wymiarów w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalnego dopuszczalnego obciążenia w ruchu międzynarodowym (chodzi o poruszanie się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t na wszystkich drogach w Polsce).
            
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.