edroga283Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ponadto, 6 lipca Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził rekomendację KE dotyczącą przyznania dofinansowania ze środków Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) dla 10 polskich projektów transportowych (w tym dla 2 projektów wielostronnych z polskim udziałem). Polska otrzymała 826,5 mln euro.

Zmiany w POIiŚ

W uchwale uregulowano kwestie związane ze zmianą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (POIiŚ).

Zmiany w POIiŚ wynikają z konieczności dostosowania zapisów programu do zmienianej Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem wyznaczającym ramy dla wdrażania funduszy unijnych, a tym samym wpływa na programy operacyjne, w tym POIiŚ. Część zaproponowanych zmian ma również związek z przyjęciem przez rząd 14 lutego 2017 r. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),” oraz koniecznością dostosowania POIiŚ do potrzeb jej realizację. Przewidziano także wiele zmian programu zmierzających do efektywnego i sprawniejszego wydatkowania funduszy unijnych.            

Spośród zaproponowanych zmian o charakterze ogólnym do najważniejszych zaliczyć należy uzupełnienie wymiaru terytorialnego działań programu o miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze, a także uelastycznienie koordynacji oraz podziału zakresu wsparcia z funduszy UE między poziomem regionalnym (regionalne programy operacyjne) oraz krajowym (POIiŚ). Chodzi też o korektę sposobów wyboru projektów w celu sprawniejszego zarządzania nimi (uzupełnienie o tryb konkursowy oraz pozakonkursowy).           

Wśród rozwiązań szczegółowych, odnoszących się do poszczególnych sektorów POIiŚ, za najważniejsze należy uznać m.in.: realokację 120 mln euro z gospodarki odpadami na gospodarkę wodno-ściekową, umożliwienie finansowania elementów inwestycji na śródlądowych drogach wodnych na wybranych odcinkach o parametrach III lub IV klasy drogi wodnej, a także rezygnację ze wsparcia podziemnych magazynów gazu na rzecz silniejszego wsparcia inwestycji w infrastrukturę przesyłu gazu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dofinansowanie z CEF

Mając na uwadze obecnie przyznane środki (826,5 mln euro) oraz wyniki poprzednich dwóch konkursów, Polska alokowała 100% środków udostępnionych w polskiej kopercie narodowej w ramach CEF (4,14 mld euro). Polska otrzymała dodatkowo środki początkowo zarezerwowane w kopertach innych krajów kohezyjnych (podział tych środków na koperty narodowe obowiązywał do końca 2016 r.).

Wsparcie w ramach III konkursu CEF otrzymały projekty wdrażające transport zrównoważony – przede wszystkim projekty kolejowe - a także projekty dotyczące inwestowania w budowę infrastruktury paliw alternatywnych oraz w ekologiczny transport miejski.

Beneficjentem wszystkich 4 projektów, które otrzymały dofinasowanie w ramach puli kohezyjnej w CEF jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która tym samym jest największym beneficjentem środków CEF w Unii Europejskiej.

W wyniku konkursu kolejne wsparcie zostało przyznane na wdrażanie europejskiego projektu SESAR (technologiczny filar budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), który jest realizowany m. in. przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Przewiduje się, że jeszcze w tym roku dla wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie CEF, zawarte zostaną umowy o udzielenie dotacji.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.