Spis treści

Zmiany w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej cz. INowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziły szereg zmian w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 206, poz. 1591 (tzw. mała nowelizacja), oraz  z ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1778 (tzw. duża nowelizacja).

Jeśli chodzi o przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmiany te dotyczą w szczególności następujących kwestii:

 • publikacji ogłoszeń oraz wysyłania dodatkowych informacji o wszczęciu postępowania (art. 40),
 • nowych zasad składania wniosków o wyjaśnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udzielania odpowiedzi przez zamawiającego (art. 38),
 • minimalnych terminów składania ofert w przetargu nieograniczonym i ograniczonym (art. 43 i 52),
 • zasad zwrotu wykonawcom wadium (art. 46),
 • postępowania z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 50),
 • możliwości publikacji nowego rodzaju ogłoszenia – tzw. ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości, czyli ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybach negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki (art. 62 ust. 2, art. 66 ust. 2),
 • informowania o wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 92),
 • przesłanek unieważnienia postępowania (art. 93),
 • minimalnego odstępu czasu pomiędzy zawiadomieniem o wyborze oferty najkorzystniejszej a podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego (tzw. termin standstill) oraz od wyjątków od tego obowiązku (art. 94 ust. 1 i 2),
 • procedury badania i oceny ofert (art. 94 ust. 3).

Nowelizacja z 2 grudnia 2009 r. miała przed wszystkim za zadanie transpozycję do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/66/WE zmieniającą dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (OJ L 335 z dnia 20.12.2007, str. 31), zwanej dalej dyrektywą odwoławczą. Z zagadnień, które są poruszane w tym rozdziale, bezpośrednio z wdrażaniem wspomnianej dyrektywy są związane przepisy wdrażające szereg rozwiązań zawartych w dyrektywie, dotyczące w szczególności:

 • informowania o wyborze oferty najkorzystniejszej (zakres tej informacji),
 • nowego typu ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości,
 • terminu „standstill” oraz wyjątków od konieczności zachowania tego terminu.

Wyjaśnianie treści swiz i skutki zmian w siwz

Nowelizacja ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. wprowadziła zmiany w zakresie art. 38 ustawy dotyczącego składania przez wykonawców do zamawiającego wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Artykuł 38 w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw ustawy nowelizującej, tj. od dnia 7 grudnia 2009 r.

Zmiany w tym zakresie miały na celu przyspieszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez przeniesienie terminu wpływu wniosków o wyjaśnienia na wcześniejszą niż dotychczas fazę postępowania. Powinno to zapewnić zamawiającym więcej czasu na przygotowanie wyjaśnień w odpowiedzi na zadane pytania, a wykonawcom na uwzględnienie tych wyjaśnień w przygotowywanych ofertach. Szczególnie istotne znaczenie zmiana ta ma dla przyśpieszenia postępowań prowadzonych w celu udzielenia dużych zamówień infrastrukturalnych, np. budowy autostrad, mostów, linii komunikacyjnych itp.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.