Spis treści

Zmiany w przepisach z zakresu drogownictwa (II) KFD i opłata paliwowaWprowadzony nowelizacją ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym nowy mechanizm finansowania inwestycji z zakresu dróg krajowych z wykorzystaniem środków KFD wymusza szczególną troskę o zapewnienie stabilnych i stałych źródeł zasilania funduszu.

Źródłami zasilenia Krajowego Funduszu Drogowego są:
1) wpływy z opłaty paliwowej;
2) refundacje środków z budżetu UE;
3) wpływy z emisji obligacji - tzw. obligacje infrastrukturalne;
4) wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych (aktualnie głównie EBI);
5) wpływy z opłat za przejazd autostradami, po wprowadzeniu elektronicznego systemu poboru opłat także wpływy z opłaty elektronicznej;
6) wpływy z tzw. systemu winietowego;
7) dotacje z budżetu państwa;
8) pozostałe wpływy (np. wpłaty od koncesjonariuszy).

Z wymienionego powyżej katalogu wpływów jedynie wpływy z opłaty paliowej oraz z opłat za przejazd po drogach krajowych (zarówno z winiet jak i myta) mają charakter stały. W związku z tym szczególnym zainteresowaniem objęto te dwie grupy wpływów. Aktualnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizując szeroki program inwestycyjny podejmuje jednocześnie działania mające na celu dostosowanie autostrad do poboru opłat. Ponadto w grudniu 2009 r. ogłoszony został przetarg na wdrożenie oraz eksploatację Krajowego Systemu Poboru Opłat, który obejmował będzie pobór opłat w systemie elektronicznym od samochodów ciężarowych na wybranej sieci dróg krajowych oraz pobór opłat w systemie manualnym od samochodów osobowych na autostradach.

Natomiast w odniesieniu do wpływów z opłaty paliwowej zasadnicze zmiany w ich wysokości wymagają zmian ustawowych, bowiem stawka opłaty określona jest bezpośrednio w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.).

Jednak powiększenie stawki opłaty paliwowej jest obciążeniem każdego użytkownika dróg, w związku z czym decyzje w tej sprawie nie powinny być podejmowane pochopnie. Dokonując analizy możliwości i zasadności podniesienia stawek opłaty paliowej resort infrastruktury kierował się przesłanką, aby w jak najmniejszym stopniu ta podwyżka dotknęła nabywców paliw. Dlatego zdecydowano się na wdrożenie ustawą o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym przepisów dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 405, z późn. zm.). Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie UE do ustalania poziomu opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej nie niższego niż minimalne poziomy opodatkowania określone w załączniku nr I tabeli A do ww. dyrektywy. Zgodnie z dyrektywą poziom minimalnego opodatkowania wynosi dla:
1) benzyny bezołowiowej o kodach CN: 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49 - 359 euro za 1 000 litrów;
2) oleju napędowego o kodach CN: 2710 19 41 do 2710 19 49 - 330 euro za 1 000 litrów.

Zgodnie z wynegocjowanym przez Polskę okresem przejściowym w zakresie stosowania dyrektywy 2003/96/WE od dnia 1 stycznia 2008 r. poziom opodatkowania podatkiem akcyzowym oleju napędowego, wykorzystywanego jako materiał pędny, nie może być niższy niż 274 euro za 1 000 litrów, od dnia l stycznia 2010 r. - nie niższy niż 302 euro za l 000 litrów, aby z dniem l stycznia 2012 r. osiągnąć poziom 330 euro za 1 000 litrów. W świetle dyrektywy dla benzyny bezołowiowej stawka podatku akcyzowego wynosi 359 euro. Okres przejściowy w tym zakresie dla Polski skończył się z dniem l stycznia 2009 r.

Obowiązujące w 2009 r. stawki podatku akcyzowego przewidziane w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) były zgodne z przepisami dyrektywy 2003/96/WE oraz wynegocjowanym okresem przejściowym i wynosiły:
l) dla benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 - l 565 zł za l 000 litrów;
2) dla olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 - l 048 zł za 1 000 litrów.

Zgodnie z art. 37h ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, z wyłączeniem biokomponentów, stanowiących samoistne paliwa, wykorzystywanych do napędu pojazdów, podlega opłacie paliwowej. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego, z tym że kwota stanowiąca 80% opłaty paliwowej stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, a kwota stanowiąca 20% tej opłaty -przychód Funduszu Kolejowego.

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2011-04-13 15:43
Dlaczego jadąc z Katowic do Krakowa płacimy za przejazd autostradą i drugi raz płacimy w paliwie KFD czyli podwójnie płacimy za to samo ? Może było by lepiej zrobić autostrady darmowe a całkowity koszt włączyć do paliwa ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.