Spis treści

Opłacie paliwowej podlegają:
1) benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 11 45 i CN 2710 11 49;
2) oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41;
3) gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz gazowe węglowodory alifatyczne skroplone i w stanie gazowym, przeznaczone do napędu pojazdów samochodowych o kodach: CN 2711 i CN 2901;
4) wyroby przeznaczone do napędu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem stanowiących samoistne paliwa biokomponentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199, z późno zm.) - bez względu na kod CN.

W 2009 r. stawka opłaty paliwowej wynosiła 115,76 zł za tonę wszystkich ww. paliw silnikowych i gazów.

Zgodnie z preambułą dyrektywy w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej państwa członkowskie spełniają wymagania odnośnie do minimalnych poziomów opodatkowania, jeżeli całość pobranych przez nie, jako podatki pośrednie, opłat nie jest niższa od wspólnotowych minimalnych poziomów opodatkowania. Zatem opłata paliwowa jest jednym z czynników mających wpływ na wypełnienie wymogu minimalnego opodatkowania. Dlatego przyjęto, że wynikająca z dyrektywy 2003/96/WE konieczność wypełnienia kryterium wspólnotowego minimalnego opodatkowania w stosunku do oleju napędowego zostanie zrealizowana przez podwyższenie stawki opłaty paliwowej bez zmiany stawki podatku akcyzowego.

Dla państw członkowskich, które nie przyjęły euro, wartość euro wyrażona w walutach krajowych mająca zastosowanie do wartości poziomów opodatkowania jest ustalana raz w roku. Stosuje się kursy obowiązujące w pierwszym dniu roboczym października, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te stosuje się od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 237C z dnia 2 października 2009 r. kursami walutowymi euro, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października 2009 r. kurs l euro wynosi 4,245 zł.

Przyjmując kurs 1 euro - 4,245 zł, minimalna stawka opodatkowania wymagana od dnia l stycznia 2010 r. dla oleju napędowego powinna wynosić l 281,99 zł za l 000 litrów. Na poziom minimalnego opodatkowania składaj się poziom stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłaty paliwowej, które wynoszą odpowiednio  l 048 zł za l 000 litrów i 92,61 zł za 1 000 litrów, co dawało łączną kwotę 1 140,61 zł za l 000 litrów. Różnica między wymaganą minimalną stawką opodatkowania a obowiązującym poziomem opodatkowania oleju napędowego wynosiła 141,38 zł za l 000 litrów. Zatem o tę różnicę między minimalną stawką opodatkowania wymaganą przepisami dyrektywy 2003/96/WE a obowiązującym wówczas poziomem opodatkowania dokonano podwyższenia stawki opłaty paliwowej dla oleju napędowego, która począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. wynosi 233,99 zł za 1 000 litrów.

Agnieszka Krupa
Ministerstwo Infrastruktury
Departament Dróg i Autostrad

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2011-04-13 15:43
Dlaczego jadąc z Katowic do Krakowa płacimy za przejazd autostradą i drugi raz płacimy w paliwie KFD czyli podwójnie płacimy za to samo ? Może było by lepiej zrobić autostrady darmowe a całkowity koszt włączyć do paliwa ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.