Zmiany w przepisach z zakresu drogownictwa (IV) Nowe przepisy techniczneRealizując program drogowy nie można także pominąć tak istotnej kwestii jak przepisy techniczne, zgodnie z którymi projektuje się poszczególne rozwiązania.

Aktualnie projektanci wykonując projekty budowlane wykorzystują w swojej pracy w szczególności rozwiązania:

1) przewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735);
2) przewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430);
3) przewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. Nr 12, poz. 116);
4) wynikające z właściwych Polskich Norm;
5) wynikające z odpowiednich Norm Europejskich.

W dniu 15 lipca 2009 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zatwierdził normę PN-EN 1317 „Systemy ograniczające drogę” , która wprowadziła do katalogu Polskich Norm zharmonizowaną normę EN 1317-5:2007+A1:2008.

Ponadto na mocy art. 5 ust. l pkt l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.), która wdraża postanowienia art. 4 ust. 2 dyrektywy 89/106/EWG - wyrób budowlany, aby może być oznaczony znakiem CE, musi spełniać wymogi norm krajowych stanowiących transpozycje norm zharmonizowanych, których wykaz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na mocy przepisów wykonawczych w/w ustawy o wyrobach budowlanych od stycznia 2010 roku należy stosować w pełni regulacje wynikające z dyrektywy 89/106/EWG, z których wynika m.in. nakaz stosowania zharmonizowanej normy EN 1317-5:2007+Al:2008, w przypadku gdy towar ma uzyskać oznakowanie CE (rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym). Powyższa norma została opublikowana przez Komisję Europejską w komunikacie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C309 poz. 1.

Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane zawierały regulacje uniemożliwiające zastosowanie powyższej normy. W związku z powyższym konieczne stało się znowelizowanie wszystkich w wyżej wskazanych rozporządzeń techniczno-budowlanych, a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181z późn. zm.). W zmienianych rozporządzeniach wyeliminowano wszystkie zapisy, które były niezgodne lub też uniemożliwiały zastosowanie normy zharmonizowanej EN 1317-5:2007+A 1:2008 (wprowadzonej jako polska norma PN-EN 1317).

Dodatkowo dokonując nowelizacji rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. wprowadzone także zostały zapisy nakładające obowiązek uprzedzania uczestników ruchu drogowego przed wjechaniem na odcinek drogi publicznej, na którym są badane (testowane) znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadzenie tego obowiązku wynikało z potrzeby zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmiana ta wyeliminowała możliwość zaskoczenia kierującego pojawiającym się oznakowaniem drogowym, które nie wynika z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ruchu drogowego. Na odcinku drogi poprzedzającym miejsce badania oznakowania drogowego będzie umieszczany znak pionowy ostrzegawczy A-30 „inne niebezpieczeństwo” z odpowiednią tabliczką, informującą o rodzaju testowanego oznakowania. W przypadku, jeżeli długość odcinka drogi publicznej, na którym będą prowadzone badania przekroczy 500 m do wymienionego wyżej oznakowania będzie stosowana tabliczka T-2. Natomiast na końcu tego odcinka drogi będzie umieszczany znak A-30 z tabliczką T-3. Projektowane przepisy dopuszczają również umieszczanie dodatkowych tablic informacyjnych określających miejsce i zakres prowadzonych badań.

Wprowadzenie odstępstwa od obowiązujących znaków i sygnałów drogowych, jest dopuszczalne na podstawie art. 3 ust. l lit. b Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 1988 r. Nr 5 poz. 46 i 48), zgodnie z którym: „W celu udoskonalenia techniki regulacji ruchu i biorąc pod uwagę celowość przeprowadzania doświadczeń przed proponowaniem zmian do niniejszej konwencji, umawiające się Strony mogą, w celach doświadczalnych i przejściowo, odstąpić na niektórych odcinkach dróg od postanowień niniejszej konwencji.”

***

Jak przedstawiono powyżej, przełom lat 2009/2010 nie obfitował w znaczną ilość zmian przepisów z zakresu drogownictwa, dając możliwość obecnie obowiązującym przepisom do pełnego zastosowania w praktyce.

Agnieszka Krupa
Ministerstwo Infrastruktury
Departament Dróg i Autostrad

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.