edroga001Usprawnienie realizacji inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020, to główny cel nowelizacji tzw. specustawy drogowej, którą 5 sierpnia 2015 r. przyjął Sejm. Teraz ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw zostanie przekazana do Senatu.

Chodzi m.in. o wyeliminowanie najczęściej sygnalizowanych wątpliwości interpretacyjnych, które utrudniają stosowanie ustawy. Nowelizacja umożliwia zrzeczenie się odszkodowań przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za grunty przejęte pod drogi.

Doprecyzowuje też przepis, zgodnie z którym organy wydające decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydają ją dla całej inwestycji, w tym dla wszystkich elementów i robót budowlanych wynikających z inwestycji głównej. Np. w przypadku budowy drogi krajowej wojewoda będzie mógł wydać ZRID również na związaną z tą inwestycją budowę dróg gminnych.

Ponadto nowelizacja wskazuje bezpośrednio, że wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien określać nieruchomości lub ich części, które mają przejść na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek powinien też zawierać informacje o nieruchomościach, wobec których zastosowane będzie ograniczenie w korzystaniu.

Zmiany doprecyzowują też przepisy dotyczące organów właściwych do wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeśli wychodzi ona poza granice powiatu. Będzie wydawał ją wojewoda lub starosta, na którego obszarze znajduje się największa część powierzchni przeznaczonej na realizację inwestycji.

Dzień wcześniej, 4 sierpnia, prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, polegającą m.in. na wydłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. To również wpłynie na ułatwienie przygotowania inwestycji na drogach.

Źródło: Sejm RP, Prezydent RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.