edroga039Prezydent podpisał już nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja została przygotowana w celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020.  

Zmiany mają zastosowanie do podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji - do zarządów dróg publicznych, wojewodów i starostów jako organów wydających decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Będzie również dotyczyć właścicieli, użytkowników wieczystych gruntów oraz osób, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe.

Chodzi m.in. o wyeliminowanie najczęściej sygnalizowanych wątpliwości interpretacyjnych, które utrudniają stosowanie ustawy. Nowelizacja umożliwia zrzeczenie się odszkodowań przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za grunty przejęte pod drogi.

Doprecyzowuje też przepis, zgodnie z którym organy wydające decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydają ją dla całej inwestycji, w tym dla wszystkich elementów i robót budowlanych wynikających z inwestycji głównej. Np. w przypadku budowy drogi krajowej wojewoda będzie mógł wydać ZRID również na związaną z tą inwestycją budowę dróg gminnych.

Ponadto nowelizacja wskazuje bezpośrednio, że wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien określać nieruchomości lub ich części, które mają przejść na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek powinien też zawierać informacje o nieruchomościach, wobec których zastosowane będzie ograniczenie w korzystaniu.

Zmiany doprecyzowują też przepisy dotyczące organów właściwych do wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeśli wychodzi ona poza granice powiatu. Będzie wydawał ją wojewoda lub starosta, na którego obszarze znajduje się największa część powierzchni przeznaczonej na realizację inwestycji.

Źródło: Prezydent RP, Sejm RP

Komentarze  
projektant
0 #1 projektant 2015-10-03 14:14
a kiedy ktoś zajmie się porządkami z ustawą prawo wodne w odniesieniu do realizacji inwestycji na drogach. Na drodze powiatowej wydanie decyzji wodno-prawnej na studnie chłonną, na przepust pod zjazdem zabiera około 4 miesięcy. Podobnie np. jest z wycinką drzew, czy naprawdę zgodę na wycinkę zwykłej akacji na pomniejszej drodze musi wydawać Regionalny Dyrektor OŚ. Jeżeli nie robię projektu na ZRID a zgłoszenie to uzgodnienie przebudowy zwykłej drogi powiatowej trwa 6 - 10 miesięcy. A jak nie daj Boże decyzję wodno-prawną wydaje tzw Prezydent m.st. Warszawy, gdzie nad zwykłym zjazdem potrafią się doktoryzować trwa jeszcze dłużej
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.