budowa 07W połowie lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w sprawie zmian we wzorcowych warunkach udziału w postępowaniach przetargowych. Uzgodniono, że zostaną wypracowane warunki udziału dla zadań o mniejszej wartości, dotyczących prac remontowych i przebudowy dróg krajowych.

Dla zadań dotyczących przebudowy dróg krajowych zostaną uwzględnione następujące zasady:
- dopuszczenie w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy, który wykaże się realizacją zadania przynajmniej na drodze klasy G (jedna klasa niżej niż ta, na której będzie wykonywane zamówienie),
- rezygnacja z ustanawiania dyrektora kontraktu,
- dopuszczenie w wymaganym doświadczeniu personelu kluczowego, wykonania zadania przynajmniej na drodze klasy G (jedna klasa niżej niż ta, na której będzie wykonywane zamówienie),
- wymagana wartość wykonanego wcześniej zadania będzie wynosić około 50 proc. wartości inwestycji będącej przedmiotem przetargu,
- doprecyzowanie wymogu dla kierownika robót drogowych w odniesieniu do odcinka 4 km (chyba, że przedmiotem zamówienia jest odcinek krótszy, wtedy odpowiednio mniej),
- rezygnacja z wymagania technologa w personelu kluczowym.

Dla zadań inwestycyjnych Programu Budowy Dróg Krajowych zostaną wprowadzone korekty:
- dla funkcji kierownika budowy (i analogicznie kierownika robót mostowych, inzyniera rezydenta, inspektora nadzoru, specjalistów ds. rozliczeń, roszczeń, technologii i materiałów) zamiast pełnienia funkcji do pozwolenia na użytkowanie, wprowadzone zostanie określenie "do wykonania zadania", czyli do wystawienia Świadectwa Przejęcia, protokołu odbioru itp.,
- dla funkcji dyrektora kontraktu i inżyniera kontraktu wymóg doprowadzenia do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pozostaje bez zmian,
- dla funkcji kierownika robót drogowych oraz kierowników robót branżowych zostanie natomiast wprowadzone określenie "do zakończenia funkcji", czyli do zakończenia wszystkich zadań realizowanych w ramach danej funkcji,
- Główny specjalista ds. technologii i materiałów zostanie po prostu specjalistą ds. technologii i materiałów.

OIGD chce też rozmawiać na temat zasadności wydłużenia okresu wykazywania się przez wykonawców wiedzą i doświadczeniem (obecnie 3 i 5 lat). Będzie to poddane analizie, gdy będą znane nowe przepisy Pzp w sprawie rodzajów dokumentów.

Źródło: OIGD, GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.