Ograniczenie liczby znaków na drogach do niezbędnego minimum, standaryzacja oznakowywania oraz zapewnienie jego czytelności, przywrócenie zaufania kierowców do oznakowania oraz ujednolicenie oznakowania stosowanego w Polsce i w krajach UE – to zasadnicze przesłanki zmian do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Propozycje tych zmian przygotowała w ubiegłym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Propozycje zmian w zakresie znaków pionowych to między innymi:

- rezygnacja ze znaków grupy wielkości „wielkie”,

- usunięcie zapisów na temat kształtu konstrukcji wsporczych,

- uściślenie koloru tła dla wybranej grupy znaków w zależności od charakteru organizacji ruchu (stała lub czasowa),

- ujednolicenie kolejności znaków w przypadku ich łączenia,

- zweryfikowanie wysokości umieszczania znaków C-9,C-10, C-11.

GDDKiA zaproponowała zapisy mające na celu ograniczenie liczby oznakowania (np. w zakresie znaku B-25 „zakaz wyprzedzania”  „Nie należy stosować znaków B-25 jeżeli zakaz wyprzedzania wynika z odrębnych przepisów”) oraz zapisy służące poprawie płynności ruchu (wprowadzenie znaku D-56 „jazda na suwak”). Przygotowała również projekt zapisów, które uwiarygodnią oznakowanie (zaproponowano wprowadzenie tabliczki „chmurka” ustawianej pod znakiem B-33 „ograniczenie prędkości”, które obowiązuje jedynie przy mokrej nawierzchni). Ponadto przygotowane propozycje zmian zakładają uproszczenie informacji podawanych na znakach.

Propozycje zmian w zakresie znaków poziomych to między innymi:

- ograniczenie liczby znaków poziomych,

- zmiana szerokości linii krawędziowych oznakowania poziomego z 0,24 do 0,12 m na drogach jednojezdniowych,

- rezygnacja z linii podwójnej ciągłej P-4 i zastąpienie jej linią pojedynczą ciągłą M-2,

- rezygnacja z linii ostrzegawczej P-6 i zastąpienie jej linią przerywaną ostrzegawczą ze strzałką.

Propozycje zmian w zakresie sygnalizacji świetlnej mają głównie charakter porządkowy oraz doprecyzowują obowiązujące przepisy, a dotyczą między innymi:

- rozszerzenia zakresu projektu sygnalizacji oraz wprowadzenia konieczności weryfikacji prawidłowości jej działania,

 - określenia maksymalnej średnicy soczewki sygnału ostrzegawczego, co ma na celu poprawę postrzegania tego sygnału i niesie za sobą poprawę bezpieczeństwa pieszych,

- doprecyzowania wymagań funkcjonalnych dla wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany fazy ruchu,

- dopuszczenia wydłużenia w uzasadnionych przypadkach sygnału żółtego do 4 s dla dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h.   

Do rozporządzenia dodano propozycję załącznika nr 5, który ureguluje kwestie dotyczące znaków zmiennej treści, traktowane dotychczas jako znaki pomocnicze. Opisano  w nim podstawy i zakres stosowania oznakowania o zmiennej treści, uszczegółowiono charakterystykę techniczną znaków bazując na wymogach normy PN-EN 12966-1, wprowadzono określenia szczegółowe i parametry charakterystyki świetlnej znaków o zmiennej treści oraz dokonano usystematyzowania klasyfikacji znaków o zmiennej treści.

Propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach przedstawił Norbert Wyrwich z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas Konferencji „Wpływ przepisów technicznych i utrzymania dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Konferencja odbyła się 18 lutego br. w Senacie RP. Zorganizowała ją Beata Bublewicz - przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W załączonych nagraniach Norbert Wyrwich prezentuje założenia i przesłanki zmian proponowanych w rozporządzeniu.

 

{mp3}znaki-drogowe-beda-czytelne-i-jednoznaczne-a-wiec-wiarygodne-i{/mp3}

 

{mp3}znaki-drogowe-beda-czytelne-i-jednoznaczne-a-wiec-wiarygodne-ii{/mp3}

Komentarze  
Zdzich
0 #1 Zdzich 2013-02-27 20:54
GDDKiA przygotowuje projekt zmian przepisów dotyczących oznakowania. Najlepsze, że najwięcej znaków jest w miastach. Ciekawe co GDDKiA wie np o specyfice ruchu w strefach tempo30?
Cytować | Zgłoś administratorowi
tReNt
0 #2 tReNt 2013-03-27 11:13
Nie dość, że GDDKiA faktycznie chciałaby zmiany pod drogi krajowe i wojewódzkie, to już obecne warunki sa tak napisane. Druga sprawa: Ministerstwo niemal od początku warunków z 2003 nic nie zmienia w obecnych zapisach: dodaje tylko nowe lub wykreśla istniejace zapisy. Np. daleko idące zmiany prawa o ruchu drogowym w kwestii ruchu rowerów nie zostały w ogóle poparte zmianą rozporządzenia. Brakuje wytycznych do realizacji śluz rowerowych, są niezgodne z ustawą zapisy o pasach dla ruchu rowerów... masakra, a ministerstwo nic z tym nie robi.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.