Drukuj

technology 785742 640- W kodeksie urbanistyczno-budowlanym wprowadzamy obowiązek prowadzenia baz danych planistycznych. Proponujemy przyjęcie krajowego modelu danych oraz branżowego profilu metadanych, które zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do KUB. Chcemy także wdrożyć Rejestr Urbanistyczno-Budowlany – mówił 19 kwietnia wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas seminarium "Organizacja i struktura IIP w samorządach terytorialnych".

Rejestr Urbanistyczno-Budowlany będzie systemem teleinformatycznym zapewniającym efektywny dostęp do danych i informacji dotyczących nieruchomości, kształtowania i realizacji polityki przestrzennej oraz procesu inwestycyjno-budowlanego (upowszechnienie informacji i ułatwienie dostępu) oraz wzmocnienia partycypacji społecznej. System będzie zasilany danymi m.in. przez samorządy, a będą z niego korzystać wszyscy obywatele.

Dziś wiedza na temat kształtowania i realizacji polityki przestrzennej jest rozproszona w różnych rejestrach. Jakość, kompletność, aktualność oraz wiarygodność informacji o przestrzeni jest z pewnością nieodpowiednia. Brak dostępu w jednym miejscu do wiarygodnej, jednoznacznej informacji o warunkach gospodarowania nieruchomością oraz trudność w łączeniu danych z różnych źródeł i wykonywaniu analiz przestrzennych, utrudniają zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym. Konieczne jest zatem skuteczne połączenie i racjonalne wykorzystywanie interdyscyplinarnych danych przestrzennych, w szczególności w zagospodarowaniu przestrzennym, które dotyczy każdego – zarówno przedsiębiorców, jak i przeciętnego obywatela. Takie podejście zapewni zrównoważony rozwój oraz transparentny dla każdego obywatela proces ustalania kierunków tego rozwoju. Wiceminister Tomasz Żuchowski mówił podczas seminarium o roli infrastruktury informacji przestrzennej w interoperacyjnym zarządzaniu państwem. Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji i zarządzania w nowoczesnym państwie. Wiceminister podkreślił, że zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest obowiązkiem państwa.

Istotą infrastruktury informacji przestrzennej jest interoperacyjność składających się na nią danych. Interoperacyjność to możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych, gromadzonych przez różne podmioty oraz interakcja usług sieciowych związanych z tymi zbiorami, a także wspólne korzystanie przez organy administracji ze zbiorów i usług danych przestrzennych. Osiągnięcie tych celów wymaga ścisłego współdziałania organów administracji skierowanego na rozwiązywanie aspektów organizacyjnych, technicznych i semantycznych. Efektem tego będzie gromadzenie, w jednolitej strukturze i w oparciu o jednolity format, danych dotyczących m.in. rolnictwa, planowania przestrzennego, budownictwa czy ochrony środowiska, które są podstawowym źródłem informacji dla zarządzających transportem, sytuacjami kryzysowymi lub służb ratowniczych.

Źródło: MIB