Drukuj

Nie jest łatwo opracować koncepcję obszarowego uspokojenia ruchu, która uwzględni oczekiwania mieszkańców i uwarunkowania różnych grup użytkowników – nawet kiedy jest to tylko ćwiczenie podczas pracy w grupach. Przekonali się o tym uczestnicy warsztatów szkoleniowych „Uspokojenie ruchu: planowanie – projektowanie – wdrażanie – użytkowanie – ocena”, którzy rozwiązywali takie studium przypadku.

Warsztaty odbyły się w Puławach w dniach 10-12 czerwca 2013 r. Ponad 35 profesjonalistów reprezentujących zarządy dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich, a także firmy projektowe i uczelnie spotkało się, by poznać zagadnienia planistyczne, techniczne i prawne uspokojenia ruchu oraz rozwiązywać praktyczne zadania. Podczas otwarcia miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody w konkursie „Uspokojenie ruchu - pomysł na bezpieczną drogę”. Zwycięzcą został pan Maksymilian Brzeziński, student II roku Politechniki Gdańskiej, który zgłosił na konkurs pracę pt. „Koncepcja przebudowy skrzyżowania - skrzyżowanie z podniesieniem nawierzchni ulic Łąkowej i Obwodowej w Redzie”. Zwycięska praca została zaprezentowana w drugim dniu warsztatów. W sesji inauguracyjnej prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej wygłosił referat pt. „Prędkość jako jedna z determinant brd, środki „łagodnego” uspokojenia ruchu”. Zajęcia były interaktywne, obejmowały prezentacje na przemian z warsztatami. Ważnym doświadczeniem była wizyta na terenie szkoleniowym „Miasteczko Holenderskie” w towarzystwie doświadczonych projektantów z firmy EKKOM i zobaczenie, jak funkcjonuje uspokojenie ruchu w warunkach rzeczywistych. Warsztaty były dla drogowców dobrą okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń zawodowych. Uczestnicy wysoko ocenili stronę organizacyjną i walory merytoryczne wydarzenia.

Organizatorem warsztatów i równocześnie patronem medialnym był Portal drogowy edroga.pl wydawany przez EKKOM Sp. z o.o. Patronat wydarzeniu udzielili: Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich i Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej. Warsztaty wsparli sponsorzy z branży: firma GEVAS software Polska (partner strategiczny) oraz firma Geyer & Hosaja Sp. z o.o. (partner merytoryczny).

Na konkurs „Uspokojenie ruchu - pomysł na bezpieczną drogę” w terminie do 15 maja zostało zgłoszonych 5 prac. Autorami trzech prac byli studenci Politechniki Gdańskiej, po jednej pracy zostało zgłoszonej z Politechniki Warszawskiej i z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wszystkie prace spełniały kryteria konkursu.

Prace oceniało Jury w następującym składzie: dr inż. Janusz Bohatkiewicz – Przewodniczący Jury, mgr inż. Sebastian Biernacki, mgr inż. Piotr Nowak oraz mgr inż. Witold Sladkowski. Prace były oceniane według następujących kryteriów:

- zgodność z założeniem konkursu i jasno określony cel projektu,
- poprawność merytoryczna przyjętych rozwiązań,
- całościowe opracowanie tematu,
- zaangażowanie w konkurs,
- innowacyjność przyjętych rozwiązań,
- jakość części opisowej i części graficznej oraz
- innowacyjny sposób prezentacji

Zwycięzcą konkursu i zdobywca nagrody został pan Maksymilian Brzeziński, student III roku Politechniki Gdańskiej, którego praca uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów. Nagrodzona praca konkursowa ma tytuł „Koncepcja przebudowy skrzyżowania - skrzyżowanie z podniesieniem nawierzchni ulic Łąkowej i Obwodowej w Redzie”. Jako nagrodę pan Maksymilian otrzymał:

- honorowe wyróżnienie i dyplom.
- list pochwalny od organizatorów do władz uczelni.
- bezpłatny udział warsztatach „Uspokojenie ruchu: planowanie – projektowanie – wdrażanie – użytkowanie – ocena (wraz ze zwrotem kosztu przejazdu).
- możliwość konsultacji z ekspertami w trakcie warsztatów.
- zaprezentowanie pracy konkursowej podczas drugiego dnia warsztatów.
- możliwość publikacji pracy konkursowej w Portalu drogowym edroga.pl www.edroga.pl.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody miało miejsce 10 czerwca 2013 r. podczas otwarcia warsztatów szkoleniowych „Uspokojenie ruchu: planowanie – projektowanie – wdrażanie – użytkowanie – ocena”. Zwycięska praca została zaprezentowana w drugim dniu warsztatów. Panu Maksymilianowi serdecznie gratulujemy!