Nie jest łatwo opracować koncepcję obszarowego uspokojenia ruchu, która uwzględni oczekiwania mieszkańców i uwarunkowania różnych grup użytkowników – nawet kiedy jest to tylko ćwiczenie podczas pracy w grupach. Przekonali się o tym uczestnicy warsztatów szkoleniowych „Uspokojenie ruchu: planowanie – projektowanie – wdrażanie – użytkowanie – ocena”, którzy rozwiązywali takie studium przypadku.

Warsztaty odbyły się w Puławach w dniach 10-12 czerwca 2013 r. Ponad 35 profesjonalistów reprezentujących zarządy dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich, a także firmy projektowe i uczelnie spotkało się, by poznać zagadnienia planistyczne, techniczne i prawne uspokojenia ruchu oraz rozwiązywać praktyczne zadania. Podczas otwarcia miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody w konkursie „Uspokojenie ruchu - pomysł na bezpieczną drogę”. Zwycięzcą został pan Maksymilian Brzeziński, student II roku Politechniki Gdańskiej, który zgłosił na konkurs pracę pt. „Koncepcja przebudowy skrzyżowania - skrzyżowanie z podniesieniem nawierzchni ulic Łąkowej i Obwodowej w Redzie”. Zwycięska praca została zaprezentowana w drugim dniu warsztatów. W sesji inauguracyjnej prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej wygłosił referat pt. „Prędkość jako jedna z determinant brd, środki „łagodnego” uspokojenia ruchu”. Zajęcia były interaktywne, obejmowały prezentacje na przemian z warsztatami. Ważnym doświadczeniem była wizyta na terenie szkoleniowym „Miasteczko Holenderskie” w towarzystwie doświadczonych projektantów z firmy EKKOM i zobaczenie, jak funkcjonuje uspokojenie ruchu w warunkach rzeczywistych. Warsztaty były dla drogowców dobrą okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń zawodowych. Uczestnicy wysoko ocenili stronę organizacyjną i walory merytoryczne wydarzenia.

Organizatorem warsztatów i równocześnie patronem medialnym był Portal drogowy edroga.pl wydawany przez EKKOM Sp. z o.o. Patronat wydarzeniu udzielili: Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich i Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej. Warsztaty wsparli sponsorzy z branży: firma GEVAS software Polska (partner strategiczny) oraz firma Geyer & Hosaja Sp. z o.o. (partner merytoryczny).

Na konkurs „Uspokojenie ruchu - pomysł na bezpieczną drogę” w terminie do 15 maja zostało zgłoszonych 5 prac. Autorami trzech prac byli studenci Politechniki Gdańskiej, po jednej pracy zostało zgłoszonej z Politechniki Warszawskiej i z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wszystkie prace spełniały kryteria konkursu.

Prace oceniało Jury w następującym składzie: dr inż. Janusz Bohatkiewicz – Przewodniczący Jury, mgr inż. Sebastian Biernacki, mgr inż. Piotr Nowak oraz mgr inż. Witold Sladkowski. Prace były oceniane według następujących kryteriów:

- zgodność z założeniem konkursu i jasno określony cel projektu,
- poprawność merytoryczna przyjętych rozwiązań,
- całościowe opracowanie tematu,
- zaangażowanie w konkurs,
- innowacyjność przyjętych rozwiązań,
- jakość części opisowej i części graficznej oraz
- innowacyjny sposób prezentacji

Zwycięzcą konkursu i zdobywca nagrody został pan Maksymilian Brzeziński, student III roku Politechniki Gdańskiej, którego praca uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów. Nagrodzona praca konkursowa ma tytuł „Koncepcja przebudowy skrzyżowania - skrzyżowanie z podniesieniem nawierzchni ulic Łąkowej i Obwodowej w Redzie”. Jako nagrodę pan Maksymilian otrzymał:

- honorowe wyróżnienie i dyplom.
- list pochwalny od organizatorów do władz uczelni.
- bezpłatny udział warsztatach „Uspokojenie ruchu: planowanie – projektowanie – wdrażanie – użytkowanie – ocena (wraz ze zwrotem kosztu przejazdu).
- możliwość konsultacji z ekspertami w trakcie warsztatów.
- zaprezentowanie pracy konkursowej podczas drugiego dnia warsztatów.
- możliwość publikacji pracy konkursowej w Portalu drogowym edroga.pl www.edroga.pl.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody miało miejsce 10 czerwca 2013 r. podczas otwarcia warsztatów szkoleniowych „Uspokojenie ruchu: planowanie – projektowanie – wdrażanie – użytkowanie – ocena”. Zwycięska praca została zaprezentowana w drugim dniu warsztatów. Panu Maksymilianowi serdecznie gratulujemy!

 

   
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.