Spis treści

Drogi wewnętrzne – III. Zasady ruchuPoruszając się po drogach jesteśmy zobowiązani stosować się do przepisów tzw. Kodeksu drogowego, czyli – mówiąc precyzyjnie – ustawy z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Swój zakres zastosowania ustawa ta precyzuje w: „Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego. 2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.”

Zasady ruchu na drogach wewnętrznych

Oznacza to, że – co do zasady – przepisy Kodeksu drogowego nie będą miały zastosowania do dróg wewnętrznych. Od tej zasady są dwa wyjątki:

1) wszystkie drogi wewnętrzne w strefach zamieszkania, a zatem – zgodnie z art. 2 pkt 16 prawa o ruchu drogowym – w obszarach obejmujących drogi publiczne lub inne drogi (a zatem drogi wewnętrzne), na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

2) wszystkie pozostałe drogi wewnętrzne, ale jedynie w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W orzecznictwie sądowym podkreślane jest, że sytuacja ta ogranicza się jedynie do przepisów, które regulują bezpieczeństwo uczestników ruchu (a zatem nie obejmuje przepisów porządkowych), a ponadto jedynie do miejsc, w których możliwość wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu jest realna (por. wyrok SN z 23 kwietnia 2008 roku, sygn. III KK 445/07, publ. LEX nr 393935). Wskazuje się, że zastosowanie będą zatem miały przepisy regulujące relacje pomiędzy uczestnikami ruchu, np. dotyczące pierwszeństwa przejazdu, prędkości bezpiecznej lub zakazujące wchodzenia bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nie będą natomiast miały zastosowania takie przepisy jak nakazujące posiadanie odpowiednich dokumentów (a nawet obowiązek posiadania uprawnień w ogóle), przepisy o zatrzymaniu i postoju pojazdów (chyba, że pojazd, ze względu na miejsce i sposób unieruchomienia, powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa), czy też przepisy o dopuszczalnej prędkości.

Na tym tle pojawia się pytanie, w jaki sposób możliwe jest organizowanie ruchu na drogach wewnętrznych i czy – w szczególności – może to nastąpić poprzez ustawianie znaków drogowych. Na drugą część pytania należy co do zasady udzielić odpowiedzi przeczącej. Dopuszczalność posługiwania się znakami drogowymi została zastrzeżona dla działań konkretyzujących przepisy prawa o ruchu drogowym. Działania te mogą być podejmowane jedynie przez zarządców ruchu, których katalog znajduje się w art. 10 prawa o ruchu drogowym. Jedyna regulacja dotycząca dróg wewnętrznych zawarta jest w ust. 7, zgodnie z którym zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania – z wyjątkiem dróg publicznych – należy do podmiotów zarządzających tymi drogami. Jedynie zatem dla tej kategorii dróg wewnętrznych zarządzający drogami są jednocześnie zarządzającymi ruchem w rozumieniu prawa o ruchu drogowym i jako tacy mogą posługiwać się znakami drogowymi.

We wszystkich pozostałych przypadkach organizacja ruchu oparta jest na formach cywilnoprawnych. Właściciel drogi wewnętrznej może bowiem kierować wobec uczestników ruchu oświadczenia woli wskazujące na pożądany sposób organizacji ruchu. Jest to oświadczenie analogiczne do wszelkich oświadczeń, mocą których właściciel reguluje sposób korzystania ze swojej własności. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy właścicielem gruntu jest podmiot publiczny. Potwierdza to postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 5 grudnia 2007 roku, sygn. II SA/Rz 714/07, publ. ST z 2008 roku, Nr 10, s. 72.
W orzeczeniu tym sąd stwierdził, iż:

  1. Działanie organu jednostki samorządu terytorialnego będącej zarządcą albo właścicielem terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, polegające na umieszczeni na tej drodze znaku wewnętrznego, nie jest działaniem z zakresu administracji publicznej.
  2. Jeżeli wolą właściciela bądź zarządcy terenu, na którym znajduje się droga wewnętrzna, jest uregulowanie odbywającego się na niej ruchu poprzez umieszczenie stosownego znaku drogowego, to aktywność ta ma charakter właścicielski, cywilnoprawny.
Komentarze  
Artur_th
+1 #11 Artur_th 2014-09-02 19:30
Zadam jeszcze jedno pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi. Zakładając sytuację w terenie zabudowanym, na drodze publicznej, znak zakazu B36 wraz ze znakiem uzupełniającym T25a/c. Czy a) Wysokość umieszczenia znaku obejmuje grupę znaków B36 wraz z T25a/c czy jedynie sam znak B36? b) Jeśli tabliczka T25a/c nie spełnia obowiązujących warunków technicznych to znak do którego się odnosi nie obowiązuje ?

Dziękuję za poprzednią odpowiedź. Bardzo mi pomogła :)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Redakcja - edroga.pl
+1 #12 Redakcja - edroga.pl 2014-09-08 10:43
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, wysokość umieszczania znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy uwzględniać, jest ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić istotnę przeszkodę. Wysokość umieszczania znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego jej punktu) oraz informacje dotyczące umieszczania dwóch znaków na jednym słupku podano w tabelach i rysunkach załącznika nr 1 do rozporządzenia (1.5.3 Odległość znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania, str. 20-24)
Przy ustalaniu wysokości umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych na drogach niebędących ulicami uwzględnia się dolną krawędź tabliczki znajdującej się pod znakiem.
Cytować | Zgłoś administratorowi
skrobq
+1 #13 skrobq 2015-05-20 19:03
MAm pytanko nastepującej treści. Na podstawie porozumienia z zarządcą drogi publicznej mieszkańcy 3 posesji wyremontowali sobie fragment drogi publicznej. Po remoncie i odebraniu pasa drogowego przez zarządcę drogi na podstawie porozumienia wszystko przechodzi na własność zarządcy i mieszkańcy nie mogą rościć sobie do fragmentu drogi praw. Tymczasem mieszkańcy tych posesji ustawili sobie tam blokadę opuszczaną na pilota. Czy jest to zgodne z prawem? Wydaje mi się ze droga publiczna powinna być ogólnodostępna a jeśli już chce się zamknąć drogę dla ruchu to powinien być na blokadę zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Proczę poprawić jeśli się mylę. Pozdrawiam.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Radek123456
0 #14 Radek123456 2016-02-03 14:31
Cytuję skrobq:
MAm pytanko nastepującej treści. Na podstawie porozumienia z zarządcą drogi publicznej mieszkańcy 3 posesji wyremontowali sobie fragment drogi publicznej. Po remoncie i odebraniu pasa drogowego przez zarządcę drogi na podstawie porozumienia wszystko przechodzi na własność zarządcy i mieszkańcy nie mogą rościć sobie do fragmentu drogi praw. Tymczasem mieszkańcy tych posesji ustawili sobie tam blokadę opuszczaną na pilota. Czy jest to zgodne z prawem? Wydaje mi się ze droga publiczna powinna być ogólnodostępna a jeśli już chce się zamknąć drogę dla ruchu to powinien być na blokadę zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Proczę poprawić jeśli się mylę. Pozdrawiam.

To zależy jak była skonstruowana umowa w sprawie wspólnej realizacji inwestycji lub remontu, Ogólnie angażowanie środków publicznych (bo uważam, że zarządcą drogi jest Burmistrz, Prezydent lub Wójt) jest zabronione ustawą o finansach publicznych i każda gmina jeżeli ma zamiar inwestować w drogę to powinna ją wykupić lub przejąć i nadać jej kategorię drogi .
Cytować | Zgłoś administratorowi
agataagataagata
0 #15 agataagataagata 2016-04-27 07:43
Jakie środki ostrożności obowiązują kierowcę na drodze wewnętrznej, który wciąga auto na lawetę?

Sytuacja wyglądała następująco: jest droga wewnętrzna, po obu stronach miejsca parkingowe. Z jednej strony stoi wciągane auto na miejscu parkingowym, a po przeciwnej stronie - również na miejscu parkingowym - stoi laweta, lekko wystaje, ok 1/4 drogi. Kierowca lawety jest zupełnie sam. Przez drogę między pojazdami przebiega lina holownicza, szara, praktycznie niewidoczna.

Będę wdzięczna za odpowiedź.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dawid
0 #16 Dawid 2021-01-09 22:15
Witam czy Straz miejska moze karac mandatami na drodze wewnetrznej? Jezeli sa tam znaki B35 i gdzie jest to okrealone prawnie , jakis art.?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Redakcja edroga.pl
0 #17 Redakcja edroga.pl 2021-01-14 18:48
Cytuję Dawid:
Witam czy Straz miejska moze karac mandatami na drodze wewnetrznej? Jezeli sa tam znaki B35 i gdzie jest to okrealone prawnie , jakis art.?

Odwieczny, ale i trudny do jednoznacznej odpowiedzi problem. Przepisy co do tej konkretnej sytuacji nie są jednoznaczne z uwagi na duże pole do interpretacji.
W Prawie o ruchu drogowym jasno są określone zapisy, gdzie obowiązują zasady ruchu drogowego określone w całej ustawie. Są to drogi publiczne, strefy zamieszkania i strefy ruchu (oznakowane znakami D-51/52). Zatem według ogólnej zasady dróg wewnętrznych (oznakowanych jako D46/47) to prawo nie obejmuje.
Jednak są dwie sytuacje, gdzie przepisy Kodeksu drogowego stosowane są również na drogach wewnętrznych, tj. w sytuacjach: koniecznych dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób, wynikających ze znaków i sygnałów drogowych.
Niestety w prawie o ruchu drogowym nie można znaleźć zapisów, które wyszczególniają te sytuacje.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.