I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu internetowego zlokalizowanego w Internecie pod adresem www.edroga.pl, zwanego dalej Serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest EKKOM sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. Józefa Babińskiego 71 B, 30-394 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000374418, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 676-22-28-495, Regon: 356596014,tel. 12 267 23 33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Adres redakcji portalu drogowego:
Edroga.pl Sp. z o.o.
ul. dr. Józefa Babińskiego 71 B, 30 - 394 Kraków, tel. 12 267 23 33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 685-23-10-438, Regon: 180657772
Redaktor naczelny: dr inż. Janusz Bohatkiewicz

Prawa i obowiązki właściciela i administratora w związku z prowadzeniem Serwisu oraz relacje w stosunku do jego Użytkowników określane są niniejszym Regulaminem.
3. Portal edroga.pl jest zarejestrowanym tytułem prasowym ukazującym się obecnie codziennie wyłącznie w wersji elektronicznej w sieci Internet, którego redaktorem naczelnym jest dr inż. Janusz Bohatkiewicz. Siedziba redakcji mieści się w siedzibie Redakcji.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


II. REGULAMIN FORUM
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego udostępnianego na stronie edroga.pl (dalej jako: Forum)
2. Forum umożliwia Użytkownikom (każda osoba korzystająca z Forum) zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.
3. Każda osoba korzystająca z Forum Drogowego na edroga.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
4. Portal edroga.pl zarządzający Forum Drogowym zastrzega sobie prawo do zmiany, edycji, przerwania lub zablokowania dowolnej opcji, funkcji Forum Drogowego na edroga.pl
5. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji udostępnionych na Forum Drogowym w edroga.pl na własne ryzyko i nie może żądać odszkodowania za poniesione straty Administratora Forum
6. Podmiot prowadzący Forum Drogowe na edroga.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania (w jakiejkolwiek formie) lub wykorzystania informacji zawartych na Forum Drogowym edroga.pl
7. Podmiot prowadzący Forum Drogowe na edroga.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich osób trzecich
8. W przypadku naruszenia praw autorskich prosimy osoby których prawa zostały naruszone o poinformowanie Administratora edroga.pl o zaistniałym fakcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu reklamowania firm, produktów, usług oraz umieszczania ich danych adresowych, odnośników (linków) do stron, adresów poczty e-mail itp.
10. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu reklamowania – umieszczania odnośników (linków) do innych stron internetowych komercyjnych lub prywatnych.
11. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu umieszczania treści, grafik, zdjęć, powszechnie uznanych za obraźliwe, treści niezgodnych z warunkami użytkowania portalu droga.pl lub regulaminem Forum, treści sprzecznych z prawem, treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste), treści naruszających zasady współżycia społecznego, oraz zakazu umieszczania odnośników do innych stron(linków) zawierających takie treści.
12. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu obrażania w jakiejkolwiek formie innych Użytkowników Forum lub osób trzecich.
13. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu podszywania się pod inną osobę, lub używania kilku nicków jednocześnie
14. Użytkownik Forum Drogowe ma prawo tylko i wyłącznie na zamieszczanie tekstów, grafiki, zdjęcia lub innych materiałów, które stanowią jego własność intelektualną lub posiada On prawa do ich publikacji, rozpowszechniania, udostępniania lub kopiowania.
15. Administrator i Moderatorzy mają prawo do edycji, skrócenia bądź usunięcia postu, który naruszył zapisy pkt. 4 Regulaminu.
16. Administrator i Moderatorzy mają prawo do zablokowania (na czas określony lub nieokreślony) lub usunięcia Użytkownika bez powiadomienia z listy Użytkowników, który naruszył pkt 4 Regulaminu.
17. Posty niezgodne z tematyką danego Forum będą przenoszone przez Administratora i Moderatorów do odpowiadających tematyce działów.
18. W sprawie reklamy prosimy o kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
19. Edroga.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz rozwinięć tego regulaminu w innych kategoriach Forum Drogowego. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Forum w dziale Regulamin Forum Drogowego i w kategoriach gdzie nastąpiły ich rozwinięcia i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

III. REGULAMIN WIZYTÓWEK FIRM
1. Niniejszy Regulamin określa zasady wpisu do wizytówek firm
2. Przyjmowanie materiałów informacyjnych do publikacji przez EKKOM jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy Prawa Polskiego.
3. Treść materiałów przekazanych do publikacji nie może być sprzeczna prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
EKKOM ma prawo odmówić zamieszczenia wpisu, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z Prawem Polskim lub tematyką Portalu.
4. EKKOM zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia usługi wpisu do wizytówek firm, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.
5. EKKOM zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
W przypadku rezygnacji z usług, EKKOM przed zakończeniem wykupionego okresu wpisu w wizytówce firm nie zwraca pozostałych kosztów reklamy.
6. Wpis do wizytówek firm jest informacją o podmiocie gospodarczym zawierającą dane teleadresowe oraz ofertę. Istnieje także możliwość zamieszczenia zdjęć, mapki dojazdowej itp.
7. Publikacja informacji w wizytówkach firm nastąpi:
A) bezpłatnie przez okres trzech miesięcy od opublikowania wpisu w okresie obowiązywania promocji
B) płatnie po opłaceniu przez Zamawiającego kwoty wyliczonej na podstawie cennika dostępnego w formularzu wizytówek firm.
8. Publikacja informacji w wizytówkach firm nastąpi po opłaceniu przez Zamawiającego kwoty wyliczonej na podstawie formularza.
9. Aby zapewnić ciągłość reklamy, EKKOM skontaktuje się z Zamawiającym na dwa tygodnie przed zakończeniem czasu trwania umowy.
10. Wszelkie informacje przygotowywane i zamieszczone na stronie edroga.pl stanowią własność intelektualną EKKOM, dlatego też bez jego zgody wyrażonej na piśmie ani użytkownik, ani firma, do której należy reklama, nie ma prawa na wykorzystywanie ich do celów komercyjnych.

IV. REGULAMIN REKLAMY
1. Reklamodawca (zamawiający) – oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą emisję reklamy w edroga.pl. Reklamodawcą jest również agencja, broker internetowy lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.
2. Reklama – oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży lub innych form korzystania z towarów i usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę.
3. Odsłona reklamy – jest to kontakt Użytkownika z reklamą (wyświetlenie reklamy na ekranie Użytkownika) zarejestrowany w statystykach.
4. Statystyki – dane przedstawiające ilość odsłon danej reklamy oraz jej skuteczność.
5. Zamówienie – oznacza każdą umowę, której przedmiotem jest emisja reklamy na stronach portalu edroga.pl. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia reklamowego lub przystąpienie przez edroga.pl do jego wykonania, oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.
6. Portal edroga.pl zastrzega sobie możliwość uzależnienia potwierdzenia zamówienia reklamy od uprzedniej akceptacji jej treści. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć portalowi edroga.pl reklamę do akceptacji, przed potwierdzeniem zamówienia, przed wystawieniem faktury (w tym faktury proforma) oraz przed dokonaniem opłaty za reklamę.
7. Portal edroga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie edroga.pl w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
8. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem ani z zasadami współżycia społecznego.
Portal edroga.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
9. Portal edroga.pl ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej szkody przez portal edroga.pl nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej lub zamieszczenia elektronicznych publikacji reklamowych zgodnie z zamówieniem.
10. Przekazanie reklamy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że przysługują mu wszystkie wymagane prawa (np. autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi, lub innymi elementami będącymi przedmiotem ochrony prawnej w zleconych do publikacji reklamach.
11. Przekazanie reklamy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że przekazane materiały reklamowe nie podlegają zarządowi lub pośredniczeniu żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie korzystania objętym postanowieniami umowy zlecenia usług reklamowych.
W przypadku, gdyby materiały reklamowe przekazane portalowi edroga.pl podlegały zarządowi lub pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania, Reklamodawca oświadcza, że jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich opłat i należności na rzecz wyżej wspomnianych organizacji
12. Zamówienie emisji reklamy przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej na odpowiednim formularzu, który określa rodzaj zamówionej reklamy, ilość i czas emisji oraz lokalizacje w portalu edroga.pl, w terminie 7 dniu przed zaplanowaną emisją.
13. Materiały do emisji reklamy powinny być dostarczone najpóźniej w terminie do trzech dni przed datą emisji reklamy. Niedotrzymanie tego terminu powoduje niezamieszczenie zamówionej reklamy z jednoczesnym obciążeniem Reklamodawcy poniesionymi przez portal edroga.pl kosztami.
14. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę wyżej wymienionych terminów uprawnia portal edroga.pl do nie realizowania zamówionej reklamy oraz zwalnia z ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
15. Materiały reklamowe powinny spełniać ogólne wymagania techniczne określone w cenniku.
16. Rezygnacja z całości lub części zamówienia emisji reklam wymaga formy pisemnej
17. Ewentualne zmiany zamówienia w zakresie treści reklamy, elementu graficznego, czasu trwania, Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć portalowi edroga.pl na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu.
Zmiany emisji reklamy w trakcie trwania kampanii reklamowej nie zawarte w zamówieniu objęte są dopłatą w wysokości 10% wartości zamówienia.
W przypadku wystąpienia wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian edroga.pl ma prawo do realizacji zamówienia w pierwotnej formie.
18. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku opłacenia pozostałej części emisji reklamy.
19. Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić edroga.pl wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT, pierwszego dnia emisji reklamy. Portal edroga.pl zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki za zamówioną emisje reklamy w wysokości 30% wartości zamówienia.
20. Wynagrodzenie edroga.pl za zamówioną reklamę ustalane jest na podstawie obowiązującego cennika zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe.
21. Rabaty dla klientów, którzy wykupią reklamę na portalu edroga.pl ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.
22. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizowanego zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia kampanii reklamowej.
23. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, portal edroga.pl po wyjaśnieniu z Reklamodawcą zarzucanych wad czy usterek w reklamie, zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia.
24. Jeżeli w ustalonym czasie kampania reklamowa nie zostanie zrealizowana w pełni z przyczyn niezależnych od portalu edroga.pl, czas jej realizacji ulega wydłużeniu lub klient może przenieść pozostałą liczbę odsłon w kolejne zamówienie.
25. EKKOM nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń oraz dołączonych do nich elementów graficznych.
26. Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie EKKOM w związku z treścią zamieszczonego wpisu w Wizytówce firm lub dołączonych do niego elementów graficznych, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
27. Wyłącznie Zamawiający jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych (autorskich, pokrewnych, wynalazczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i innych), do posługiwania się użytymi w publikacji informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.
28. EKKOM nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami leżącymi poza jego zasięgiem, w szczególności za awarie łączy krajowych i międzynarodowych, bądź też awarie innych elementów, których EKKOM nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.
29. Administrator może zawieszać i usuwać konta Użytkowników i dokonywać w nich nieautoryzowanych zmian w przypadku gdy Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu lub będzie działał na szkodę serwisu lub innych Użytkowników.
30. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych rabatów za poszczególne oferty.
31. Wszelkie treści ogłoszeń przesyłane są drogę elektroniczną do Administratora za pomocą odpowiednich formularzy dostępnych w portalu.
32. Publikacja ogłoszenia uzależniona może być od wniesienia opłaty lub zweryfikowania przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące prawdziwości istnienia podmiotu składającego ogłoszenie, co może odbywać się poprzez żądanie przesłania do Administratora określonych dokumentów lub oświadczeń we wskazanej przez Administratora formie.
33. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Regulaminu ostateczna decyzja o publikacji każdego ogłoszenia zawsze zależy od Administratora, a w przypadku odmowy publikacji ogłoszenia, które zostało opłacone przez Użytkownika, Administrator zwróci wniesioną opłatę, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu, na które składają się koszty przelewu, przekazu pieniężnego, korespondencji lub inne, które Administrator poniesie w związku z obowiązkiem zwrotu wniesionych opłat.
34. Ogłoszenia publikowane są w działach dostępnych w portalu, które wybrał Użytkownik podczas składania ogłoszenia.
35. Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach i we wszelkich miejscach dostępnych na łamach portalu treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem czy z dobrymi obyczajami.
36. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszenia narusza obowiązujące przepisy prawa.
37. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.
38. Zakłócenia w funkcjonowaniu portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
39. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół redakcyjny w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach portalu lub bezpośrednio przez Administratora.


V. REGULAMIN PŁATNYCH ARTYKUŁÓW
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania płatnych artykułów.
2. Zamówienia można składać wyłącznie za pomocą przygotowanego w tym celu formularza widocznego na stronie z artykułem lub poprzez zakup usługi SMS.
3. Cena za SMS, dostęp do pojedynczego artykułu jest uzależniona od zawartości artykułu i może wynosić:

0,50 zł (+ 23% z VAT)
1 zł (+ 23% VAT)
2 zł (+ 23% z VAT)
3 zł (+ 23% z VAT)
4 zł (+ 23% z VAT)
5 zł (+ 23% z VAT)
6 zł (+ 23% z VAT)
7 zł (+ 23% z VAT)
8 zł (+ 23% z VAT)
9 zł (+ 23% z VAT)
14 zł (+ 23% z VAT)
19 zł (+ 23% z VAT)
25 zł (+ 23% z VAT)

5. Operatorem usługi SMS jest firma DialCom24 Sp. z o.o. (http://www.przelewy24.pl/)

6. Usługa SMS działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.)
7. Rabaty dla klientów, którzy wykupią dostęp abonamentowy ustalany jest indywidualnie.
8. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego podanych danych dla realizacji transakcji oraz na otrzymywanie informacji handlowych i ofert Sprzedającego, w szczególności drogą elektroniczną.

VI. REGULAMIN OFERT PRACY
1. Oferty pracy są umieszczane płatnie i bezpłatnie w zależności od charakteru ogłoszenia i decyzji Administratora. Administrator będzie informował o cenie i warunkach świadczenia usługi w odpowiednich miejscach portalu przed jego publikacją.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych rabatów za poszczególne oferty.
3. Publikacja ogłoszenia uzależniona może być od wniesienia opłaty lub zweryfikowania przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące prawdziwości istnienia podmiotu składającego ogłoszenie, co może odbywać się poprzez żądanie przesłania do Administratora określonych dokumentów lub oświadczeń we wskazanej przez Administratora formie.
4. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Regulaminu ostateczna decyzja o publikacji każdego ogłoszenia zawsze zależy od Administratora, a w przypadku odmowy publikacji ogłoszenia, które zostało opłacone przez Użytkownika, Administrator zwróci wniesioną opłatę, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu, na które składają się koszty przelewu, przekazu pieniężnego, korespondencji lub inne, które Administrator poniesie w związku z obowiązkiem zwrotu wniesionych opłat.
5. Ogłoszenia publikowane są w działach dostępnych w portalu, które wybrał Użytkownik podczas składania ogłoszenia.
6. Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach i we wszelkich miejscach dostępnych na łamach portalu treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem czy z dobrymi obyczajami.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszenia narusza obowiązujące przepisy prawa.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.

VII. REKLAMACJE
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół redakcyjny w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach portalu lub bezpośrednio przez Administratora.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.