way 3793595 640Komitety Techniczne ds. Wzorców i Standardów powstały na mocy podpisanego w maju 2021 r. Listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy (PKD). Utworzone zostały trzy Komitety Techniczne: Drogownictwa (KTD), Mostownictwa (KTM) oraz Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa (KTC). Wśród ich głównych celów wymienić należy wskazywanie obszarów tematycznych i zakresów opracowania nowych wzorców i standardów, identyfikowanie zmian w rekomendowanych wytycznych oraz opiniowanie dokumentów wskazanych przez Ministra.

 

Do końca 2022 r. na zlecenie Ministra Infrastruktury mają powstać wzorce i standardy takie jak m.in.: wytyczne wykonywania pomiarów, prognoz i analiz ruchu drogowego, wytyczne dotyczące projektowania ulic i dróg zamiejskich, wytyczne określania nośności użytkowej mostów i wiaduktów. Wzorce i standardy mają być spójne z projektem rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, który to projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania, uzgodnień i konsultacji publicznych.

Przewodniczącym Komitetów Technicznych do spraw Wzorców i Standardów (WiS) z ramienia Polskiego Kongresu Drogowego został P. dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, Prof. PK, natomiast Sekretarzem Komitetów Technicznych został P. dr inż. Maciej Hałucha. Komitetami pokierują: mgr inż. Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. inż. Adam Zofka z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Jak powiedział Wiceminister Infrastruktury P. Rafał Weber, „Na straży najwyższych standardów projektowania, realizacji i utrzymania dróg publicznych w Polsce stoi grono specjalistów, którzy zostali wybrani ze względu na ogromne doświadczenie i wiedzę. Podejmowane przez nich decyzje będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz podnoszenie jakości budownictwa drogowego w Polsce”.

Więcej informacji o wzorcach i standardach w drogownictwie można znaleźć na stronie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach.

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.