edroga319Już za dwa lata pojedziemy przebudowaną drogą wojewódzką nr 894 na odcinku Hoczew-Polańczyk. Podpisano już umowę na przygotowanie projektu pod realizację inwestycji, której wartość oszacowano na ponad 65 mln złotych. Nowa droga zwiększy dostępność turystyczną miejsc wypoczynkowych położonych nad Soliną.

 

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane. Planowane jest współfinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

W wyniku inwestycji zostanie poszerzona jezdnia, powstaną szerokie pobocza, chodniki i zatoki autobusowe. Przebudowane zostaną skrzyżowania i zjazdy. W miejscu istniejących przepustów wybudowane zostaną mosty, z których każdy będzie posiadał najwyższą klasę nośności. Droga zostanie wyposażona w system odwodnienia. Zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie i oznakowanie.

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji dla przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 895 od Soliny do miejscowości Myczków.

Termin zakończenia robót budowlanych został zaplanowany na 30 października 2020 roku.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.