edroga808Na początku 2018 roku GDDKiA podpisała umowy na prace projektowe dla drogi ekspresowej S11 na odcinkach: Szczecinek - Piła, Ujście - Oborniki, Oborniki - Poznań, Kórnik - Ostrów i Ostrów - Kępno.

 

Odcinek Piła - Ujście jest już na etapie pozyskania decyzji środowiskowej.

Obecnie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla drogi S11 znajduje się Studium Korytarzowe (SK), które stanowi podstawowy dokument projektowy, przedstawiający nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne – jest to pierwszy etap procesu przygotowania inwestycji, którego zakończenie planowane jest w listopadzie br., co oznacza, że rozwiązania na tym etapie mają charakter wstępny i stanowią dane wyjściowe do dalszych analiz. Aktualnie opracowywane są Studia Korytarzowe (SK) przebiegu drogi S11 przez województwo wielkopolskie, a po jego zakończeniu nastąpi rekomendacja korytarzy przebiegu do dalszego opracowywania. Odbyły się już spotkania informacyjne na terenie poszczególnych powiatów przy udziale władz samorządowych, na których prezentowane były wstępnie wyznaczone korytarze przebiegu drogi. Celem spotkań, poza informacją o zamierzeniu inwestycyjnym, było przede wszystkim zebranie wniosków i opinii od samorządów lokalnych i instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu, tak aby możliwe było wnikliwe rozpatrzenie planowanych korytarzy przebiegu.

Studium Korytarzowe określi lokalizację możliwych korytarzy terenu dla przeprowadzenia trasy drogowej przyszłej drogi ekspresowej. Korytarze te są dużo szersze niż pas drogowy inwestycji – ich szerokość wynosi około 500 m, a szerokość docelowego terenu pod przyszły pas drogi ekspresowej wynosi ok. 60-100 m (poza obszarami węzłów i MOP-ów), w zależności od uwarunkowań. Na tym etapie, w zależności od występujących okoliczności czy kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną lub środowiskową, przebiegi korytarzy drogi są wielokrotnie modyfikowane. Dopiero na późniejszym etapie przygotowania tj. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym (STEŚ), dla korytarzy przebiegu drogi ekspresowej wyznaczonych w SK, zostanie uściślony przebieg tras poszczególnych wariantów (tj. pas drogowy inwestycji), ich powiązań z istniejącą siecią drogową, czy rozwiązań dla obsługi terenów przyległych. W trakcie wykonywania opracowań projektowych, dokumentacja studialna jest konsultowana oraz uzgadniana m.in. z organami poszczególnych samorządów województwa, powiatu i gminy, zarządcami dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych obiektów. W toku postępowania poprzedzającego wydanie DŚU, przeprowadzane są konsultacje społeczne oraz analiza porównawcza zaproponowanych przez Inwestora wariantów przebiegu drogi.

W ramach konsultacji społecznych (na etapie STEŚ) odbędą się otwarte spotkania z mieszkańcami, umożliwiające zapoznanie się z proponowanymi wariantami przebiegu drogi, jak również wyrażenie opinii oraz złożenie uwag i wniosków w odniesieniu do nich. Uwagi mieszkańców mogą mieć wpływ na ostateczny przebieg drogi ekspresowej, jak również lokalizację węzłów drogowych czy przejazdów.

Na końcowym etapie STEŚ przewiduje się posiedzenie Zespołu i Komisji Oceny przedsięwzięć Inwestycyjnych z udziałem władz samorządowych. Obradujący wytypują wariant przebiegu drogi jako preferowany, wskazany następnie we wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Ostateczne zatwierdzenie preferowanego wariantu drogi nastąpi w Decyzji Środowiskowej (DŚU), której wydanie planowane jest dla poszczególnych odcinków na rok 2020 dla Piły - Ujścia, Oborniki - Poznań rok 2021, natomiast na pozostałe odcinki to 2022 rok.

Po uzyskaniu DŚU i zagwarantowaniu finansowania możliwe będzie ogłoszenie przetargu w formule "projektuj i buduj" z trzyletnią perspektywą realizacji.

W stosunku do prowadzonych aktualnie opracowań związanych z wyznaczeniem Studium Korytarzowego nadal poszukiwane są najkorzystniejsze, a zarazem możliwe do realizacji korytarze przebiegu drogi ekspresowej S11.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.