budowa 05Budową odcinka obwodnicy Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe zainteresowanych było 7 wykonawców. Ich oferty kształtowały się od 387,5 mln zł do 490,4 mln zł. Ponieważ najniższa kwota przekroczyła przewidziany przez zamawiającego budżet o 40 mln zł, konieczne było uzyskanie akceptacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zwiększenie szacunkowego limitu kosztów na to zadanie. 

Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę (90%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia oraz MOST Sp. z o.o. z Sopotu z ceną 387,5 mln zł, terminem realizacji 28 miesięcy i okresem gwarancji 10 lat. Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy. Planowany termin podpisania umowy to lipiec 2015 r.

Odcinek obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16 o długości 10 km będzie drogą klasy GP. Będzie stanowić obejście miasta od przyszłego węła Olsztyn Zachód do węzła Olsztyn Południe. Droga zlokalizowana na terenie gmin Gietrzwałd i Stawiguda ominie miasto od południowego zachodu. Przebiegać będzie od drogi nr 16 w okolicach miejscowości Kudypy, poprzez okolice Gronit i Tomaszkowa do drogi nr 51.

obwodnica Olsztyna

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka obwodnicy o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. W ramach tego zadania, na przecięciu obwodnicy z drogą nr 51 zostanie wybudowany węzeł Olsztyn Południe.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Do wykonawcy oprócz robót budowlanych będzie należało wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz dokumentacji zamiennej w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp, a także uzyskanie wszystkich warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji.

---------------------------------------------------------------- 

Zadanie nr 2 Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód

Cała południowa obwodnica Olsztyna będzie drogą o długości 24,7 km. Oprócz dziesięciokilometrowego odcinka Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe wraz z węzłem Południe, w ciągu drogi ekspresowej S51 budowana będzie druga część obwodnicy o długości 14,7 km, biegnąca od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód. Do wykonania tego zadania zgłosiło się 9 wykonawców z ofertami od 548,9 mln zł do 1,2 mld zł. Do trzech wykonawców, którzy złożyli oferty poniżej kosztorysu zamawiającego GDDKiA O/Olsztyn wystąpiła o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Termin na udzielenie odpowiedzi to 22 maja. Po otrzymaniu odpowiedzi GDDKiA podejmie decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tych ofert. 

 

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.