Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: uzgodnienia z gestorami sieci

uzgodnienia z gestorami sieci 13 lata 3 tygodni temu #69

  • administrator
  • administrator Avatar
gość
Witam
czy jest obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego (na podstawie jakiego przepisu) przebudowy drogi z wszystkimi gestorami sieci występującymi w pasie drogowym. Projekt dotyczy tylko przebudowy drogi, nie ma żadnego projektowanego ani przebudowywanego uzbrojenia.

placuch
Nie wiem czy jest jakiś przepis. Od siebie mogę dodać tyle, że papier musi byś od gestorów uzgadniający projekt. Oczywiście nie zawsze istnieje konieczność przebudowy sieci, ale ty tego nie wiesz. Gestor wie czy przebudowa drogi spowoduje naruszenie jego sieci i czy konieczna jest jakaś przebudowa. Poza tym w umowie na ogół jest napisane że musisz wykonać projekt wraz z uzgodnieniami właścicieli sieci znajdującymi się w pasie drogowym. Dodatkowo dodam, że czasami zdarzają się przypadki, gdzie sieć w terenie istnieje a na mapie jej nie ma i warto się zapytać gestora czy posiada jakieś sieci nie zaznaczone na mapie. W prostych przypadkach można bezpośrednio zaproponować jakieś rozwiązanie.

elbiprojekt
Według mnie powinno to wyglądać tak, że zarządca drogi przystępujący do przedsięwzięcia polegającego na przebudowie danej drogi, powinien (osobiście lub poprzez upoważnionego projektanta) zwrócić się z pismem do poszczególnych gestorów sieci znajdujących się w pasie drogowym. W piśmie tym powinien poinformować o swoim zamiarze przebudowy drogi z podaniem terminu jej realizacji. I poinformować go, że do tego czasu może uporządkować swoją sieć, wykonać potrzebne prace modernistyczne lub przebudowę swojej sieci na koszt własny lub (jeżeli zgoda na lokalizację jego urządzenia była wydana w okresie krótszym niż cztery lata) na koszt zarządcy drogi (ustawa o drogach publicznych art.39 ust.3-5). Do pisma należy dołączyć plan sytuacyjny z wrysowanym projektowanym zagospodarowaniem terenu i z opisem przewidywanych robót budowlanych. W piśmie można zwrócić się do gestora sieci o wyrażenie opinii. Zarządca drogi NIE MUSI jednak, uzgadniać projektu przebudowy drogi z gestorami sieci, bowiem to on sam jest upoważniony, z mocy prawa, do uzgadniania lokalizacji sieci, niezwiązanych z zarządzaniem drogą i ruchem drogowym, w pasie drogowym. W pasie drogowym sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się, bowiem w oparciu o ustawę o drogach publicznych a także o rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. A, co za tym idzie dalej: zarządca drogi również, nie ma obowiązku posiadania opinii starosty w zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym (tzw. ZUD) . Rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej w paragrafie 8 ust. 2 mówi jasno, że uzgodnień sieci w pasie drogowym dokonuje się w oparciu o ustawę o drogach publicznych i rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Także denerwuje mnie postawa właścicieli sieci zlokalizowanych w pasie drogowym, którzy dyktują warunki zarządcom dróg i wymuszają na nich przebudowę swoich sieci i ponoszenie nie małych kosztów z tego powodu. Irytująca jest również postawa zarządców dróg, którzy pozwalają sobie na to, co nie raz wynika (z czym często się spotykam) z nieznajomości obowiązującego prawa.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w urzędach (bo co urząd to inne prawo)

gość
I ja się z tym zgadzam.
To zarządca drogi powinien wskazać, właścicielowi sieci, że jego urządzenie koliduje z projektem przebudowy drogi i nakazać mu jego przebudowę (z zastrzeżeniami art. 39 ustawy o drogach publicznych).

Ale jak interpretować z kolei art. 32 ustawy drogach publicznych:
Art. 32. 1. W przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą transportu lądowego - z wyjątkiem skrzyżowania z linią kolejową w poziomie szyn, o którym mowa w art. 28 ust. 1 - wodnego, korytarzem powietrznym w strefie lotniska lub urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunikacyjną, rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie zmiany należy do zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
3. Koszty przełożenia urządzeń liniowych w pasie drogowym, wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzenia liniowego, w wysokości odpowiadającej wartości tych urządzeń i przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych, z zastrzeżeniem ust. 4, pokrywa zarządca drogi.

Co oznacza pojęcie naruszenie i konieczność zmiany?
Czy np fakt, że podziemny kabel energetyczny w wyniku przebudowy drogi znajdzie się pod nawierzchnią jezdni powoduje konieczność zmiany (przełożenia) tego kabla?
Nie ma przecież ani w ustawie o drogach publicznych, o warunkach jakie muszą spełniać drogi publiczne, ani w prawie budowlanym, że kabel energetyczny, czy tez telekomunikacyjny, czy wodociąg itp nie może znajdować się pod nawierzchnia jezdni.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: uzgodnienia z gestorami sieci 12 lata 2 miesiąc temu #809

  • elbiprojekt
  • elbiprojekt Avatar
gość
Gość
O:uzgodnienia z gestorami sieci - 2009/04/21 10:26
I ja się z tym zgadzam.
To zarządca drogi powinien wskazać, właścicielowi sieci, że jego urządzenie koliduje z projektem przebudowy drogi i nakazać mu jego przebudowę (z zastrzeżeniami art. 39 ustawy o drogach publicznych).

Ale jak interpretować z kolei art. 32 ustawy drogach publicznych:
Art. 32. 1. W przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą transportu lądowego - z wyjątkiem skrzyżowania z linią kolejową w poziomie szyn, o którym mowa w art. 28 ust. 1 - wodnego, korytarzem powietrznym w strefie lotniska lub urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunikacyjną, rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie zmiany należy do zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
3. Koszty przełożenia urządzeń liniowych w pasie drogowym, wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzenia liniowego, w wysokości odpowiadającej wartości tych urządzeń i przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych, z zastrzeżeniem ust. 4, pokrywa zarządca drogi.

Co oznacza pojęcie naruszenie i konieczność zmiany?
Czy np fakt, że podziemny kabel energetyczny w wyniku przebudowy drogi znajdzie się pod nawierzchnią jezdni powoduje konieczność zmiany (przełożenia) tego kabla?
Nie ma przecież ani w ustawie o drogach publicznych, o warunkach jakie muszą spełniać drogi publiczne, ani w prawie budowlanym, że kabel energetyczny, czy tez telekomunikacyjny, czy wodociąg itp nie może znajdować się pod nawierzchnia jezdni.[/quote]Przywołany przez ciebie Art. 32. 1.ustawy o drogach publicznych, dotyczy jedynie sytuacji gdy budowana lub przebudowywana droga KRZYŻUJE SIĘ z urządzeniem typu liniowego np. linią energetyczną. Nie dotyczy on /ten artykuł 32/ przypadku, gdy urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego /obce sieci uzbrojenia terenu/ zlokalizowane są w pasie drogowym. Tę kwestię reguluje rozdział 4 ustawy o drogach publicznych w szczególności w art.38-40. Artykuł 32 stosujemy, gdy np. w poprzek planowanej drogi przechodzi napowietrzna linia energetyczna lub jakiś rurociąg górą. Wykonanie drogi w nasypie, zaprojektowana niweleta drogi lub ewentualny wiadukt, powoduje, że nie będzie zachowana skrajnia pionowa nad drogą lub sieć podziemna zostanie odkryta. W takim przypadku zachodzi konieczność dokonania zmiany w w istniejącym urządzeniu, polegająca, albo na skablowaniu linii, albo na przebudowie istniejącej, w celu dostosowania do warunków wymaganych w zakresie skrajni i normatywnego zagłębienia.
Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: uzgodnienia z gestorami sieci 12 lata 2 miesiąc temu #813

  • Meloman
  • Meloman Avatar
Panowie Inżynierowie,

Włos mi się na głowie jeży, kiedy czytam Wasze odpowiedzi.
Jak można przyznawać się do nieznajomości przepisów i formułowania wniosków "bo tak jest'?
Proszę nie pisać, że przepisy nie regulują kwestii lokalizacji "urządzeń obcych" w pasie drogowym.
Radzę sięgnąć do ustawy o drogach publicznych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: uzgodnienia z gestorami sieci 12 lata 1 miesiąc temu #957

  • Meloman
  • Meloman Avatar
Drogi Melomanie,
uważam, że wszyscy,którzy się powyżej wypowiadali wiedzą, że lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym reguluje ustawa o drogach publicznych oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdyż w dyskusji, każdy przywołuje wspomniane akty prawne. Czyli wiadomo gdzie szukać ;) .Wiadomo, że obowiązuje ogólna zasada zakazująca lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym /ustawa o drogach publicznych/, chyba, że w szczególnych przypadkach zarządca drogi wyrazi na to zgodę. Wiadomo też, że chyba wszędzie urządzenia niezwiązane z drogą są jednak lokalizowane w pasach drogowych, szczególnie ulic. We wspomnianym rozporządzeniu jest zapis, że NOWA infrastruktura podziemna nie powinna być lokalizowana pod jezdnią istniejącą i docelową. A co z istniejącymi już sieciami na przykład pod jezdnią? Niby załatwia to przepis art. 38 ustawy o drogach publicznych, ale praktyka pokazuje, że przepis ten, też nie do końca precyzuje jak postąpić. Czy kabel znajdujący się pod jezdnią powoduje zagrożenie i utrudnienie ruchu drogowego? Wydaje się, że nie. Powstaje pytanie, kto o tym decyduje czy zagraża, czy nie? Według mnie powinien zarządca drogi. Zatem dlaczego często w praktyce spotyka się, że gestorzy sieci dyktują warunki zarządcom drogi? Poruszony w tym wątku problem dotyczy kwestii: czy istnieje obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy drogi z wszystkimi gestorami sieci występującymi w pasie drogowym, gdy projekt dotyczy tylko przebudowy drogi, nie ma żadnego projektowanego ani przebudowywanego uzbrojenia. Odpowiedzi odnoszą się do ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych i jednocześnie wskazują na problem, że mimo istniejących regulacji prawnych, w praktyce dochodzi do absurdów w postaci, że zarządca danego pasa drogowego zostaje podporządkowany warunkom stawianym przez właścicieli sieci, zlokalizowanych w JEGO pasie drogowym, i nie może przebudować drogi bez ich zgody. Byłabym ostrożna w zarzucaniu komuś nieznajomości przepisów, tym bardziej, że chodzi tutaj głównie o praktyczne stosowanie danego prawa, danego przepisu przez różne organy administracyjne i instytucje i ich interpretacje, nadinterpretacje i podinterpretacje. I z tego powodu powinien się włos na głowie jeżyć. Po to są zakładane różne fora, aby można było podyskutować o danym problemie, wymienić się spostrzeżeniami i ewentualnie zapytać się, gdy się czegoś nie wie lub nie wiadomo gdzie szukać. Kto pyta nie błądzi. Nie należy zakładać też, że każdy na tym forum jest inżynierem i to płci męskiej. Z formy Twojego postu wynika, że jesteś bardziej doświadczony w poruszanej kwestii, niż pozostali wypowiadający się w tym wątku. Może zatem, podzieliłbyś się jakie jest Twoje zdanie w kwestii, konieczności uzgadniania projektu przebudowy drogi, która nie wiąże się z budową i przebudową sieci, z każdym właścicielem, istniejącej w pasie drogowym, sieci uzbrojenia terenu niezwiązanego z drogą? Nie udało mi się znaleźć przepisu, który mówi wprost o takiej konieczności. Zatem ja osobiście zgadzam się ze stwierdzeniem, że "Zarządca drogi NIE MUSI jednak, uzgadniać projektu przebudowy drogi z gestorami sieci, bowiem to on sam jest upoważniony, z mocy prawa, do uzgadniania lokalizacji sieci, niezwiązanych z zarządzaniem drogą i ruchem drogowym, w pasie drogowym." pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: uzgodnienia z gestorami sieci 12 lata 4 tygodni temu #1010

  • Meloman
  • Meloman Avatar
Wykonanie drogi w nasypie, zaprojektowana niweleta drogi lub ewentualny wiadukt, powoduje, że nie będzie zachowana skrajnia pionowa nad drogą lub sieć podziemna zostanie odkryta. W takim przypadku zachodzi konieczność dokonania zmiany w w istniejącym urządzeniu, polegająca, albo na skablowaniu linii, albo na przebudowie istniejącej, w celu dostosowania do warunków wymaganych w zakresie skrajni i normatywnego zagłębienia.
Pozdrawiam
Prosta sprawa jest jak nie ma skrajni drogowej, ale co to jest normatywne zagłębienie. Nie znalazłem w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie nic na temat normatywnego zagłębienia sieci podziemnych.
A co w przypadku gdy zagłębienie się nie zmienia. Była droga gruntowa i jest projektowana naw. asfaltowa? kabel leży 70-80 cm pod ziemią, a nasza konstrukcja ma ok 40 cm.
Zarządca kabla oczywiście życzy sobie przełożenia go poza obręb jezdni. Czy w tym wypadku wymaga to przełożenia urządzenia lub obiektu (Art. 39. 1. o drogach publicznych)? zgodnie z ustawą. Jaki przepis zabrania pozostawienia istniejącego kabla pod naw. jezdni??
Proszę o odpowiedź, bo włos mi się jeży, ale nie z powodu nieznajomości przepisów, a funkcjonujacych przepisów prawa :ohmy:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Moderatorzy: Janusz Bohatkiewicz
Czas generowania strony: 0.117 s.