road 3419236 1280W dniu 8 października CUPT zawarł z Ministrem Infrastruktury, Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego umowę o dofinansowanie unijne na działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów.


Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenie nadmiernej prędkości pojazdów przewidziane w projekcie obejmą zasięgiem teren całego kraju. Planowane jest szerzenie świadomości użytkowników ruchu drogowego poprzez emisję kampanii w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz działania informacyjno-promocyjne realizowane m.in. w internecie.


-Dofinansowanie ze środków europejskich programu edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego to ważny sygnał. Jesteśmy przekonani, że działania podjęte przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego doprowadzą do zmniejszenia liczby ofiar wypadków z udziałem pieszych oraz wypadków spowodowanych nadmierną prędkością - podkreślił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.


- Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w sposób kompleksowy podchodzi do bezpieczeństwa na drogach. Ze wsparciem funduszy europejskich na drogowej mapie Polski przybywa kilometrów, które nie tylko wpływają na komfort jazdy, ale też poprawiają bezpieczeństwo. Z funduszy unijnych, oprócz inwestycji w nowe drogi, dofinansowujemy również działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z POIiŚ na projekty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczyliśmy 150 mln euro – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka.

 

W ramach projektu zakłada się realizację kampanii społecznej dot. ochrony pieszych w obszarze przejść dla pieszych i zachowania szczególnej ostrożności przez pieszych przy wchodzeniu na przejście a także realizacja kampanii społecznej na rzecz ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów prędkości.
-27% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce to piesi; to zauważalnie więcej niż średnio w Unii Europejskiej. Główną przyczyną jest nadmierna prędkość. Unijny budżet od kilkunastu lat wspiera rozwój mobilności i modernizację infrastruktury transportowej w Polsce. W ślad za tym idzie dziś także wsparcie dla działań edukacyjnych. Te dwa filary z pewnością przysłużą się spełnieniu, unijnej „Wizji Zero”, która zakłada, że w 2050 r. ludzie nie będą już ginąć w wypadkach. – zaznacza Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Bezpieczeństwo pieszych a także ograniczanie nadmiernej prędkości pojazdów to priorytet w procesie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Cieszymy się, z uzyskanego dofinansowania oraz jesteśmy dumni, że jako Centrum Unijnych Projektów Transportowych możemy takie projekty wspierać i promować – powiedziała Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizowane kampanie mają wymiar edukacyjno-informacyjny, co będzie miało wpływ na zmianę zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zakres projektu obejmuje także przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu wraz z niezbędnymi załącznikami oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Projekt pn. „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów” Beneficjent: Minister Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  • Całkowite koszty projektu: 30 550 000,00 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 30 000 000,00 PLN
  • Dofinansowanie UE: 25 500 000,00 PLN

Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.