civitasProjekt CIVITAS PROSPERITY (Prosperity through innovation and promotion of Sustainable Urban Mobility Plans) ma na celu zaangażowanie jak największej ilości miast do podjęcia prac nad wysokiej jakości Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), które będą zawierały szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego transportu.

Główną ideą projektu PROSPERITY jest osiągnięcie szerokiego upowszechniania się Planów SUMP oraz zaangażowanie i aktywizacja interesariuszy na poziomie krajowym. W wielu państwach członkowskich UE są to organizacje, z których miasta biorą swoje główne wytyczne, jak też uzyskują wsparcie finansowe dla opracowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Projekt pomoże zapewnić możliwości, mechanizmy i narzędzia na szczeblu krajowym oraz będzie wspierać i wzmacniać działania tych gmin miejskich, które rozpoczęły już pracę nad własnymi Planami SUMP.

Mikroprzedsiębiorstwo SMG Ekspert jako Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Miasto Katowice są członkami międzynarodowego konsorcjum projektu, składającego się łącznie z 27 partnerów z 16 państw członkowskich, koordynowanego przez FGM-AMOR Forschungsgesellschaft Mobilität Austrian Mobility Research z siedzibą w Graz-u. Ministerstwo Infrastruktury poprzez Departament Strategii Transportu pełni rolę obserwatora w projekcie CIVITAS PROSPERITY, jest aktywnie zaangażowane w działania projektu i warunkuje kontynuację wypracowanych działań i wniosków w przyszłości.

project cvts

 

 

 

 

 

 

Główne cele projektu:
• Identyfikacja i ocena krajowych programów wsparcia dla SUMP, w tym określenie kwestii istotnych dla polityki (we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym w danym kraju)
• Międzynarodowa wymiana typu peer-to-peer w zakresie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami na szczeblu krajowym państw uczestniczących w projekcie.
• Wymiana doświadczeń pomiędzy poziomem krajowym i lokalnym, co najmniej raz w roku w czasie trwania projektu. Wymiana ta zostanie zorganizowana w mieście partnerskim PROSPERITY (dla Polski – Miasto Katowice) oraz w innych miastach w każdym kraju uczestniczącym.
• Opracowanie krajowego SUMP lub ulepszenie już istniejącego programu w każdym kraju uczestniczącym, dobrze dostosowanego do ramowych - krajowych warunków, uwzględniając jednocześnie najnowsze osiągnięcia i innowacje w tej dziedzinie. Program będzie zależeć od poszczególnych krajów i ich potrzeb i możliwości, ale przykłady najlepszych praktyk z innych krajów będą zapewnione i powinny być podjęte, jeśli to możliwe.

Głównym założeniem projektu jest aktywizacja krajowego szczebla zarządzania i wspierane wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, wzmocnionej przez innowacje i budowanie potencjału. U podstaw tego podejścia leży rozwój i doskonalenie krajowych programów wspierania SUMP - w ramach których na poziomie krajowym bierze się odpowiedzialność za politykę SUMP. Podstawowymi narzędziami Programu będą:
• Krajowe platformy SUMP.
• Krajowe wytyczne SUMP, oparte na wytycznych UE.
• Finansowanie rozwoju i wdrażania planów SUMP.
• W przyszłości zobowiązanie miast o określonej wielkośći do opracowania planów SUMP.

Aby przygotować opracowanie skutecznych programów SUMP, została przeprowadzona faza analizy w celu identyfikacji i oceny istniejących krajowych programów SUMP i ich kluczowych treści oraz najbardziej istotnych problemów, utrudniających planowanie SUMP w miastach i krajach.

Ponadto opracowano dwie metody regularnej wymiany doświadczeń typu peer-to-peer. Na szczeblu międzynarodowym przedstawiciele ministerstw i innych instytucji krajowych spotykają się regularnie w celu wymiany doświadczeń i realizacji polityki transferu wiedzy pomiędzy krajami. Dodatkowo w każdym kraju ma miejsce trwała wymiana wiedzy pomiędzy miastami jednego kraju, ale również regularne spotkania z udziałem władz szczebla krajowego w celu uzyskania informacji zwrotnych od miast na temat rozwoju i poprawy krajowych programów SUMP.

Na podstawie wyników analizy uczestniczące w projekcie kraje rozpoczną nowy krajowy program wspierania SUMP lub udoskonalą i usprawnią istniejący taki program. Pod koniec projektu CIVITAS PROSPERITY oczekuje się, aby wszystkie uczestniczące kraje miały opracowane, dobrze dostosowane do krajowych warunków krajowe programy SUMP, jednocześnie uwzględniające najnowsze osiągnięcia i innowacje.

Projekt CIVITAS PROSPERITY zakłada:
• Zaangażowanie ministerstw i agencji krajowych w opracowywanie programów na poziomie krajowym w celu promowania, zachęcania i motywowania do opracowywania SUMP. Oczywiste jest, że najbardziej zaawansowane pod względem planów zrównoważonej mobilności miejskiej są te państwa członkowskie, w których istnieje wyraźna przewaga i wiodąca rola krajowego szczebla władzy, a nie tylko Komisji Europejskiej. Ambicją CIVITAS PROSPERITY jest dalszy rozwój programów w krajach, które jeszcze ich nie posiadają.
• Uwzględnienie polityki mobilności w miastach, jako specjalnego rozdziału
w strategicznych dokumentach rządowych. W niektórych nowych Państwach Członkowskich polityka mobilności w mieście nie jest uznawana i nie ma specjalnych programów, dokumentów uzupełniających lub stosownego prawodawstwa.
W niektórych przypadkach nie ma nawet ministerstwa lub departamentu w ramach ministerstwa, odpowiedzialnego za mobilność w mieście. Przeważnie komponenty polityki mobilności w mieście, występują w różnych programach planowania urbanistycznego, prawodawstwie (np. ocena emisji hałasu i emisji gazów cieplarnianych) i specjalistycznej dokumentacji (np. badania ruchu drogowego).
• Aby wspierać europejskie miasta w dążeniu do zrównoważonego transportu, rządy powinny włączyć politykę mobilności w miastach do swoich programów poprzez opracowanie mechanizmu (obejmującego ramy instytucjonalne, prawne i finansowe) ułatwiającego rozwój i wdrażanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
• W tym sensie projekt CIVITAS PROSPERITY proponuje opracowanie krajowych programów wsparcia SUMP dla krajów, w których ten program nie istniał wcześniej, jak również zaangażowanie przedstawicieli najwyższego szczebla w tych krajach.

W dniach 26 i 27 listopada w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie odbędzie się druga edycja warsztatów szkoleniowych PROSPERITY / ELTIS, w ramach którychdoświadczeni eksperci pokażą jak opracować i wdrożyć Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Szkolenie będzie opierać się na wytycznych UE SUMP, ale obejmie również istniejące dobre praktyki z Polski oraz z innych krajów UE. Udział w warsztatach szkoleniowych jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie z 26/27 listopada oraz częściowe wyżywienie. Warunkiem uczestnictwa jest udział w całym dwudniowym szkoleniu.

Miejsce warsztatów szkoleniowych:
Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
od 26 listopada 2018 r., godz. 10:00 do 27 listopada 2018 r., godz. 17:00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://goo.gl/forms/5veCOgJ6p1SYmLUh2

TERMIN PRZESŁANIA ZGŁOSZEŃ: 9 listopada 2018 r. godz. 12:00

Informacji na temat projektu udziela
CIVITAS Prosperity National Focal Point
Skarżyńskiego 5/06, 31-866 Kraków, POLAND,
tel.: +48 (0) 668 119 549 | Fax.: +48 (0) 12 374 37 61
www.smg-ekspert.pl www.sump-network.eu www.sump-prosperity.blogspot.com

Projekt CIVITAS PROSPERITY (2016-2019) otrzymał środki finansowe z unijnego programu ramowego w zakresie badań i innowacji "Horyzont 2020" na podstawie umowy nr 690636.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.