edroga233Aż 38 kilometrów ścieżki rowerowej, z tablicami informacyjnymi, miejscami edukacji ekologicznej i obsługi rowerzystów, powstanie w ramach projektu powiatu kazimierskiego. Przedsięwzięcie otrzyma prawie 7 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt pod nazwą „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie powiatu kazimierskiego i powiatu buskiego” będzie realizowany w ramach działania „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość inwestycji to 8,15 mln zł. Dofinansowanie z RPO wyniesie prawie 7 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

Całe przedsięwzięcie polega na budowie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi dla rowerów (dostępnej dla pieszych), zlokalizowanej w pasie zlikwidowanej kolejowej linii wąskotorowej. Całkowita długość trasy wynosi 37,9 km.

- Ścieżka będzie wiodła przez tereny gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiślica, obejmując obszar Natura 2000: Ostoja Nidy i teren Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego - mówi marszałek Adam Jarubas. - Razem z planowanym w ramach tego samego działania Centrum Edukacji Ekologicznej w Umianowicach, to z pewnością jedne z ciekawszych działań wzmacniających ofertę turystyczną Ponidzia i promujących edukację ekologiczną - podkreśla marszałek Jarubas.

Projekt obejmuje oznakowanie trasy, miejsca edukacji ekologicznej i budowę infrastruktury towarzyszącej. Projektowana asfaltowa, a nie szutrowa ścieżka, zapobiegnie jej niszczeniu.

Jak zaznacza starosta kazimierski Jan Nowak, ideą, która przyświeca projektowi jest chęć połączenia Krakowa z Kielcami ścieżką rowerową. – Już w październiku ubiegłego roku podpisaliśmy porozumienie z władzami samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych województw małopolskiego i świętokrzyskiego - informuje Jan Nowak. - Ścieżka rowerowa będzie wiodła po śladzie kolejki wąskotorowej, przez bardzo malownicze tereny, z dala od szlaków transportowych. Wykorzystanie trasy kolejki pod drogę dla rowerów otwiera nowe możliwości dla turystyki Ponidzia w integracji z Małopolską, a poprzez nią dalej ze Słowacją. W pierwszym etapie chcemy wybudować ścieżkę od granicy z Małopolską w gminie Opatowiec aż do Wiślicy. W Małopolsce, która również szykuje się do podobnej inwestycji, trasa rowerowa prowadzić ma przez Proszowice - podkreśla starosta.

Wzdłuż planowanej trasy (o szerokości 2,5 metra) zostaną utworzone tzw. Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), ustawione zostaną także tablice informacyjne z mapą trasy i zaznaczonymi odległościami do ważniejszych punktów docelowych trasy. Projekt ma być realizowany do 2018 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.