Podatkiem od środków transportowych opodatkowani są właściciele samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep, a także ciągników. Jeżeli posiadasz pojazd tego typu, lub w najbliższej przyszłości planujesz jego zakup, będziesz zobowiązany do dopełnienia pewnych formalności: złożenia deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie, zachowania terminów i opłacania podatku od środków transportowych. Jak dopilnować wszystkich kwestii? O czym musisz pamiętać? Podpowiadamy!

 

Podatek od środków transportowych – kto i za co zapłaci?

Podatek od środków transportowych obejmuje następujące rodzaje pojazdów:

 • samochody ciężarowe, których masa całkowita przekracza 3,5 tony,

 • autobusy,

 • przyczepy oraz naczepy o łącznej masie (z uwzględnieniem masy pojazdu silnikowego, który jest z nimi połączony) równej lub większej niż 7 ton,

 • ciągniki siodłowe oraz balastowe (dostosowane do połączenia z naczepą lub przyczepą), których masa całkowita równa się lub przekracza 3,5 tony.

Podatek od każdego z posiadanych pojazdów, zaliczających się do powyższego zestawienia, opłacany jest przez właściciela lub posiadacza. Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, może być to:

 • osoba fizyczna,

 • osoba prawna,

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

 • osoba fizyczna lub prawna w Polsce, której środki transportowe powierzone zostały przez podmiot zagraniczny na zasadzie posiadania zależnego.

Obowiązek podatkowy powstaje wraz z pierwszym dniem miesiąca, następującego po terminie, w którym pojazd zostanie po raz pierwszy zarejestrowany w Polsce, lub kiedy zostanie zawarta umowa kupna (dotyczy pojazdów, które były już zarejestrowane w kraju).

Kto może zostać zwolniony z podatku od środków transportowych?

Obowiązek podatkowy nie dotyczy:

 • pojazdów o statusie zabytku,

 • pojazdów, które są własnością konsulatów i przedstawicieli państw zagranicznych,

 • pojazdów wykorzystywanych na potrzeby misji zagranicznych,

 • pojazdów wojskowych, zaliczających się do tzw. zapasów mobilizacyjnych (nieznajdujących się w użyciu osób fizycznych),

 • pojazdów o przeznaczeniu specjalnym (środki transportowe policji, straży granicznej, pogotowia ratunkowego).

Z obowiązku opłacania podatku od środków transportowych mogą zostać zwolnieni również mieszkańcy gminy, która podejmie stosowną uchwałę. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują w Twoim miejscu zamieszkania! Informacja podatkowa powinna zostać udzielona Ci osobiście lub przez telefon.

Zgłoszenie pojazdu do opodatkowania – kiedy i gdzie?

Powstanie obowiązku podatkowego powinieneś zgłosić w ciągu 14 dni od terminu, w którym zaistniały stosowne okoliczności – kupno pojazdu lub zarejestrowanie do na terytorium Polski. Wyjątkiem jest sytuacja, w której samochód zakupiony został na początku roku – wówczas deklarację podatkową (DT-1) powinieneś złożyć do 15 lutego.

Przykład

Anna zakupiła pojazd, który polega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Umowa sprzedaży została zawarta 11 lipca 2021 roku. Do 25 lipca 2021 Anna powinna złożyć stosowną deklarację podatkową.

Krzysztof kupił pojazd za granicą i 10 stycznia 2021 roku zarejestrował do w Polsce. Deklarację DT-1 będzie zobowiązany złożyć do 15 lutego 2021 roku.

Deklarację DT-1 powinieneś złożyć:

 • na terenie gminy, w której jesteś zameldowany – dotyczy osób fizycznych;

 • na terenie gminy, w której zlokalizowana jest siedziba przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej – dotyczy osób fizycznych i prawnych;

 • na terenie gminy, w której zlokalizowany jest zakład lub jednostka posiadająca pojazdy podlegające opodatkowaniu – dotyczy podmiotów wielozakładowych lub składających się z wielu jednostek organizacyjnych.

Deklaracja podatkowa a kilku właścicieli

Jeżeli pojazd posiada więcej niż jednego właściciela, do złożenia deklaracji DT-1 zobowiązana jest osoba, która została wpisana do dowodu rejestracyjnego na pierwszej pozycji. Dokumenty należy złożyć do dokumentu właściwego dla adresu zamieszkania tej osoby.

Odpowiednią deklarację powinieneś złożyć w urzędzie gminy, miasta na prawach powiatu lub urzędzie dzielnicy. Możesz zrobić to osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeżeli jednak chcesz zaoszczędzić czas, złóż deklarację na podatek od środków transportowych online.

Podatek od środków transportowych – termin płatności

Podatek od środków transportowych opłacany jest w dwóch ratach, o ile nie zaistniały okoliczności, które wykluczają taką możliwość.

W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego i przed 1 września, podatek zapłacisz w dwóch ratach:

 • pierwsza rata płatna w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego,

 • druga rata płatna do 15 września.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał pomiędzy 1 września a 31 grudnia, podatek zapłacisz w jednej racie, płatnej w ciągu 14 dni.

W kolejnym roku lub w przypadku, gdy obowiązek powstał pomiędzy 1 stycznia a 1 lutego, podatek zapłacisz w dwóch ratach:

 • pierwsza rata płatna do 15 lutego,

 • druga rata płatna do 15 września.

Wysokość podatku od środków transportowych ustalana jest corocznie przez radę gminy. Informacja podatkowa dostępna jest w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub lokalizacji firmy.

20210729153130

Artykuł sponsorowany

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.