Mimo szkoleń BHP i stosowaniu wielu zabezpieczeń, w firmach stosunkowo często zdarzają się mniej lub bardziej poważne wypadki. By jednak mówić o wypadku przy pracy, konieczne jest spełnienie kilku istotnych kryteriów. Ich wystąpienie otwiera drogę do wnioskowania o odszkodowanie. Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy? Gdzie szukać pomocy i jakie dokumenty przygotować?

Czym jest wypadek przy pracy?

Wbrew pozorom liczba wypadków przy pracy jest naprawdę spora. Według danych GUS w 2020 roku zgłoszono ich aż 62 740. Warto jednak podkreślić, że wynik ten jest niemal o 25% niższy niż w 2019 roku. Mimo stale poprawiającej się sytuacji i istotnemu wzrostowi poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy, wciąż liczba wypadków przy pracy jest niemała.

Jak definiuje się wypadek przy pracy? Co do zasady wskazuje się na 3 podstawowe kryteria, które pozwalają zdarzenia zakwalifikować jako wypadek przy pracy:

  •         jest to zdarzenie o nagłym / gwałtownym charakterze;
  •         jego przyczyna jest niezależna od poszkodowanego;
  •         zdarzenie jest powiązane z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi.

Do wypadków w pracy najczęściej dochodzi w zakładach pracy, w których pracownicy mają bezpośredni kontakt z maszynami i pojazdami mechanicznymi. Nie oznacza to jednak, że biura, sklepy i małe przedsiębiorstwa są całkowicie bezpieczne. Do wypadku może dojść wszędzie, a jego przyczyny mogą być naprawdę bardzo prozaiczne. Wypadkiem przy pracy będzie również wypadek poza miejscem pracy, o ile pracownik wykonywał swoje obowiązki służbowe lub na przykład podnosił swoje kwalifikacje.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Za wypadek przy pracy odszkodowanie co do zasady należy się poszkodowanemu. Warunkiem jest jednak spełnienie kryteriów, które pozwalają zdarzenie uznać za wypadek przy pracy. Jeśli zdarzenie spełnia te kryteria, wnioskowanie o odszkodowanie jest jak najbardziej zasadne.

W tym miejscu warto wspomnieć o pewnych wykluczeniach, które przekreślają szansę na uzyskanie jakichkolwiek pieniędzy. Mowa o wypadkach, których przyczyna jest zależna od pracownika, a dokładniej rzecz ujmując jego zaniedbania lub złamania regulaminu pracy. Jeśli pracownik będzie znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zaniecha pewnych działań lub w jakikolwiek inny sposób złamie zasady pracy i ulegnie wypadkowi, nie będzie mógł liczyć na żadne odszkodowanie.

W przypadku śmiertelnych wypadków do otrzymania odszkodowania uprawniona jest najbliższa rodzina poszkodowanego. Są to na szczęście stosunkowo rzadkie sytuacje – według danych GUS za 2020 rok, osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,3% wszystkich osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

Wypadek w pracy, odszkodowanie – jak je uzyskać?

Wpadek przy pracy to dość specyficzne zdarzenie, które dla celów otrzymania odszkodowania wymaga przedstawienia szeregu dokumentów. Kluczowym dokumentem jest oczywiście protokół powypadkowy. Dokument ten tworzy powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Dokonuje on oględzin miejsca wypadku, bada przebieg zdarzenia i gromadzi wszelkie dowody, a następnie w dokumencie tym wskazuje na okoliczności i przyczyny wypadku. Jeśli z dokumentu wynika, że wina leży po stronie pracownika, szanse na uzyskanie odszkodowania są automatycznie przekreślone.

Jeśli przyczyna wypadku jest niezależna od pracownika, zobowiązany jest on załączyć do wniosku o odszkodowanie dokumentację medyczną, która potwierdzi doznany uszczerbek na zdrowiu. Chcąc uzyskać również zadośćuczynienie, poszkodowany powinien dołączyć do wniosku opis doznanego cierpienia fizycznego i psychicznego, a także wskazać negatywny wpływ wypadku na dalsze życie.

wypadek przy pracy odszkodowanie

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.