edroga02121 listopada marszałek Adam Jarubas podpisze z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damianem Urbanowskim pre-umowy na dofinansowanie 12 projektów związanych z rozbudową i modernizacją dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na realizację projektów w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ 2014-2020 zarezerwowane zostało ponad 106 mln euro. Pieniądze te przeznaczone są na wsparcie projektów polegających na budowie lub przebudowie dróg wojewódzkich poza obszarem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych, autostrad oraz z ośrodkami miejskimi w sąsiednich regionach. Inwestycje mają m.in. poprawiać bezpieczeństwo i przepustowości ruchu na tych drogach (m.in. poprzez przebudowę skrzyżowań kolizyjnych na bezkolizyjne, budowę chodników, wysp, azyli dla pieszych, zatok autobusowych), ale jako element większego kompleksowego projektu.  

W ramach Działania „Infrastruktura drogowa” do składania wniosków uprawniony był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, który przygotował 13 projektów. Koszt całkowity tych inwestycji to 557 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR to ponad 441 mln zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowalnych. W ramach 13 projektów zostanie wybudowanych 45 km dróg wojewódzkich oraz zostanie przebudowanych kolejne 78 km.

21 listopada zostaną podpisane pre-umowy dla 12 z 13 projektów. Przykładowe projekty:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa o długości ok. 29,3 km. Wartość całkowita inwestycji: 108 mln zł.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko - Zdrój – Nowy Korczyn Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na  Nidzie oraz Wiśle/ Budowa obwodnicy Nowego Korczyna wraz z budową przeprawy mostowej na Nidzie oraz Wiśle. Wartość całkowita inwestycji to 85,5 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.