edroga283Obwodnice Radomia, Inowrocławia i Brodnicy, a także modernizacja drogi S8 na Mazowszu i Podlasiu to zatwierdzone przez Komisję Europejską polskie projekty o łącznej wartości 350 mln euro.

Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK15

wartość całkowita: 673,96 mln zł
dofinansowanie UE: 445,47 mln zł

Projekt ma na celu budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 oraz drogi krajowej nr 25 (DK15 i DK25) oraz obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 (DK 15).
W ramach inwestycji wartej 673,96 mln zł zostanie wybudowane ponad 24 km nowych dróg:
- 1,5 km odcinek obwodnicy Brodnicy o przekroju jednojezdniowy z pasem dzielącym w rejonie skrzyżowań;
- 23 km obwodnicy Inowrocławia, która będzie miała przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu i pasem dzielącym.
Budowa tych odcinków, która ma się zakończyć w październiku 2018 roku, umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza układ uliczny centrum miast, a tym samym zwiększy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz wpłynie na sprawniejsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie układu drogowego.
Obwodnice Inowrocławia i Brodnicy w całości przebiegają przez obszary województwa kujawsko-pomorskiego.

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, obwodnica Radomia

wartość całkowita: 899 mln zł
dofinansowanie UE: 402 mln zł

Droga ekspresowa S7 Gdańsk - Warszawa - Kraków jest częścią planowanej krajowej sieci dróg szybkiego ruchu, przebiegającą w ciągu drogi międzynarodowej E77. Budowa prawie 25-kilometrowej obwodnicy Radomia, o parametrach drogi ekspresowej, to kolejny ważny fragment trasy S7.

Obwodnica miasta usytuowana jest w województwie mazowieckim i przebiega przez powiat radomski i szydłowiecki, omijając Radom po jego zachodniej stronie. Prace drogowe obejmą m.in. budowę 4 węzłów drogowych: „Radom Północ", „Radom Zachód", „Wolanów", „Radom Południe" oraz obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, kładki, przepusty).

GDDKiA przewidziała także budowę odcinków dróg serwisowych, biegnących równolegle do trasy głównej, które będą zarówno jej obsługą techniczną, jak i dojazdami do przyległych terenów.

Budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej zapewni wysoki komfort w szybkim ruchu dalekobieżnym i będzie sprzyjała ożywieniu gospodarczemu. Droga przejmie też część ruchu z tras krajowych i wojewódzkich, a także poprawi warunki ruchu na terenie Radomia, przez wyprowadzenie dużego ruchu tranzytowego na nowo budowaną drogę ekspresową.

Nowy układu komunikacyjny wpłynie pozytywnie na środowisko. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii - w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) - przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Budowany odcinek, wraz z istniejącymi i będącymi już w budowie częściami drogi ekspresowej S7 pomiędzy Warszawą a Krakowem stworzy ciąg drogi ekspresowej o długości ok. 200 km.

Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odcinek Wyszków - granica województw mazowieckiego i podlaskiego

wartość całkowita: 1 334 mln zł
dofinansowanie UE: 663 mln zł

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 8 i dostosowanie jej do parametrów drogi ekspresowej - S8. Prawie 38,5-km trasa przebiega na odcinku Wyszków - granica województw podlaskiego/mazowieckiego. Obecna droga krajowa nr 8 na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego znajduje się w ciągu europejskiego korytarza transportowego, łączącego Warszawę, Białystok i dalej Rygę oraz Helsinki.

Rozbudowywana droga poprowadzona jest w większości po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 i obejmuje 3 odcinki drogi ekspresowej S8:
- odcinek Wyszków - węzeł „Poręba";
- odcinek węzeł „Poręba"- Ostrów Mazowiecka;
- odcinek od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw mazowieckiego/podlaskiego.

Na ekspresówce GDDKiA zaplanowała budowę: 7 węzłów drogowych: „Trzcianka", „Knurowiec", „Poręba", „Dybki", „Nagoszewo", „Podborze", „Prosienica" oraz 25 obiektów inżynierskich nad drogą S8, jak i w ciągu drogi m.in.: wiadukty, mosty i kładki dla pieszych.

Całość inwestycji zaprojektowana jest z troską o środowisko. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania drogi na środowisko i zdrowie ludzi inwestor przewidział budowę ekranów akustycznych, urządzenia do ochrony wód, nasadzenia zieleni przydrożnej, budowę przejść dla zwierząt dużych i małych (przejścia górne duże oraz przejścia dolne duże, średnie i małe), wygrodzenie drogi na całej jej długości.

Dzięki tym inwestycjom powstaną bezpieczne odcinki ekspresowych tras drogowych, które zapewnią wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiają dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T. Poprawi się jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, zmniejszy się ruch tranzytowy na obszarach zurbanizowanych.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.