S61ostrszcz6 lutego minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Jerzy Szmit ogłosili przetarg na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S61 w województwie podlaskim. Przetarg obejmuje odcinki S61 na północ od Łomży: od węzła Kolno do Stawisk (16,4 km) i od Stawisk do Szczuczyna (18 km).

W ramach 34-kilometrowej inwestycji powstanie m.in. kluczowy węzeł w Kolnie, do którego zostanie podłączona planowana obwodnica Łomży, a także druga jezdnia istniejącej obwodnicy Stawisk. Trwa przetarg na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna.

S61 na odcinku Kolno – Szczuczyn zostanie wybudowana jako droga dwujezdniowa, praktycznie w całości po nowym śladzie. Nowa droga będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś i prędkości projektowej 110 km/h. W ramach inwestycji powstanie infrastruktura towarzysząca: obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowa formuła przetargów

Nowa formuła przetargów i wyboru najkorzystniejszej oferty to wynik prac działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa  Rady Ekspertów. Po raz pierwszy przy ocenie ofert, kryteria pozacenowe będą uwzględniane w tak dużej skali – za ich spełnienie wykonawcy będą mogli otrzymać 40 punktów na 100 możliwych.

GDDKiA stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- kryterium jakościowe (właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - max. 9 pkt, równość podłużna nawierzchni - max. 8 pkt),
- kryterium organizacyjne (personel wykonawcy - max. 6 pkt, termin realizacji kontraktu - max. 12 pkt),
- kryterium środowiskowe (zagospodarowanie gruntu rodzimego - max. 5 pkt).

GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy (minimalny termin określono na 31 miesięcy).

Zawarcie umów z wykonawcami jest planowane na koniec 2017 roku. Rozpoczęcie prac budowlanych jest przewidywane w 2019 roku. Roboty potrwają do połowy 2021 r.

Droga ekspresowa na odcinku Kolno – Szczuczyn będzie realizowana w systemie "Projektuj i Buduj". Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej i uzyskanie od wojewody decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

***
Droga ekspresowa S61 jest częścią trasy Via Baltica. Stanowi fragment międzynarodowej drogi E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica, wraz z Rail Baltica, jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego.

W lutym 2016 r. skierowano do realizacji odcinek Szczuczyn – granica państwa (z wyłączeniem odcinka obejmującego obwodnicę Augustowa i Suwałk). Cały ten odcinek uzyskał dofinansowanie z funduszu Łącząc Europę (CEF).

Źródło: MIB, GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.