Baza drogowych materiałówLiczba realizowanych w Polsce przebudów i budów dróg skłania środowisko drogowców do analizy zasobów surowcowych i materiałowych pod kątem podaży i popytu. Bilans potrzeb i możliwości produkcyjnych naszego rynku jest jednym z zasadniczych zagadnień prac Polskiego Kongresu Drogowego, z inicjatywy którego odbyło się już kilka seminariów poświęconych temu zagadnieniu, w tym między innymi podczas październikowych Targów INFRASTRUKTURA. I tak na przykład producenci asfaltu drogowego posiadają dane określające ich możliwości produkcyjne oraz szacujące średnio roczne zapotrzebowanie wykonawców dróg. Nie wiedzą natomiast jak ten popyt rozłoży się w ciągu roku na poszczególne miesiące. Taka informacja, stworzona na przykład na podstawie harmonogramów budowy autostrad i dróg ekspresowych na EURO 2012, pomogłaby producentom przygotować się na nagły wzrost popytu, w okresie kiedy nastąpi szczyt robót na zakontraktowanych budowach.  Producenci asfaltu ponadto podkreślają, że rozsądnym rozwiązaniem byłoby efektywniejsze wykorzystanie w budownictwie miesięcy tzw. słabego sezonu (kwiecień, maj, czerwiec, listopad) oraz weryfikacja harmonogramów inwestycji drogowych, która pozwoliłaby na szacunkowe określenie zapotrzebowania na asfalt w kolejnych miesiącach. Patrz publikacja: „Popyt i podaż na rynku asfaltowym” (10 listopada).

Z problematyką materiałów i surowców dla drogownictwa wiąże się powtórne wykorzystanie materiałów z istniejących dróg. Stosowanie recyklingu argumentują dwa zasadnicze aspekty. Pierwszym jest aspekt ekonomiczny. W drodze mamy bowiem materiał, który nic nie kosztuje, jest po prostu własnością administratora drogi. Zatem nie trzeba płacić za nowe materiały. Drugi aspekt ma wymiar ekologiczny, ponieważ wykorzystując ponownie materiały z rozbiórki oszczędzamy nowe, a więc chronimy istniejące naturalne zasoby surowcowe, również ograniczamy emisję spalin eliminując uciążliwe transporty materiałów budowlanych. Nie bez znaczenia jest też redukcja ilości odpadów. Współczesne drogownictwo już dysponuje technologiami przetwarzania destruktu, w tym coraz powszechniej wykorzystywaną technologią jest recykling na gorąco. Jednak technologia ta wymaga ostrożności i racjonalnego podejścia do stosowania. Nie każdy destrukt da się bowiem wykorzystać do nowych MMA i nie w każdych ilościach. O tym w materiale „Drogi z destruktu” (17 listopada).

Agnieszka Serbeńska

Równocześnie warto podkreślić, że współczesny przemysł poszukuje optymalnych metod zagospodarowania innych materiałów odpadowych, na przykład zużytych opon samochodowych. W ramach prac przeprowadzonych w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów zaproponowano oryginalny sposób ich wykorzystania. W IBDiM opracowano polimerowy włóknisty stabilizująco-wzmacniająco-modyfikujący dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych, o nazwie TOFIC. Wytwarza się go z surowca uzyskiwanego podczas recyklingu opon. O właściwościach i zaletach tego dodatku piszemy w materiale publikowanym 5 listopada.

Interesujące jest też podejście do popiołów lotnych, które są już przetwarzane i wykorzystywane przez różne gałęzie przemysłu. Na przykład unijne państwa tzw. starej piętnastki w 32,6 procentach pożytkują przetwarzane popioły ze spalania węgla jako dodatki do betonów. Popioły są też stosowane w produkcji cementu czy materiałów klinkierowych, coraz powszechniej są również stosowane w budownictwie drogowym. Wprowadzenie norm i standardów regulujących procesy przetwarzania popiołów przyczyniło się do zaakceptowania produktów i materiałów wytwarzanych na bazie ubocznych produktów spalania (UPS) jako pełnowartościowych.  Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Jest to związane z obecnością w popiołach aktywnych związków chemicznych, podobnych jakie występują w cemencie. O wykorzystaniu popiołów napisaliśmy w publikacji „Szare na złote” z 4 listopada oraz w artykule „Produkty na bazie popiołów wysokowapiennych w budownictwie komunikacyjnym” publikowanym w trzech częściach: 12, 15 i 16 listopada.

Agnieszka Serbeńska
redaktor naczelna edroga.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.